رايزني با ريوسحكاسينوني دخبرردابداره کابينه

Shargh - - سیاست -

«فراکسيون اميد» مجلس در حالي درخواست ديدار با حســن روحاني با موضــوع رايزني درباره کابينــه را ارائه کرده اســت کــه محمدرضا عارف روز گذشــته گفت ديدارهايي در اين رابطه با دولت داشته اســت. آن طور که خبرگزاري ايلنا و تسنيم گزارش دادهاند، عارف در حاشــيه مراســم ترحيم مرحــوم نيري، رئيس ســابق کميته امــداد درباره انتخاب اعضاي کابينه گفته اســت: «ما ديدارهايي را با دولــت در اين رابطه داشــتيم و انتظار داريم که دولــت دوم آقــاي روحاني از نظــر تواناييها پاســخگويي بهتــري به مطالبــات مردم داشــته باشــد. مطالبات مردم مشــخص است و دولت به برآوردهکــردن ايــن مطالبات تعهــد داده و ما هم براي محققشــدن آنها، بهخصوص جوانگرايي و اختصاص مسئوليتهاي مديريتي به بانوان در کنار دولت هستيم».

با اين حال يکي از نزديکان محمدرضا عارف به «شــرق» گفت که چنين ديداري هنوز انجام نشده اما فراکســيون اميد حدود دو يا سه هفته است که درخواســت ديدار با روحاني را مطرح کرده است. با اين حال هنــوز از جانب دفتــر رئيسجمهوري پاسخي به اين درخواست داده نشده است.

فراکسيون اميد با داشــتن نزديک به صد عضو، ميتواند نقــش تعيينکننــدهاي در تعيين ترکيب کابينه دوازدهم داشــته باشــد. بهويــژه اينکه اين فراکســيون در مدت عمر دولت يازدهم بيشــترين همــکاري را بــا دولت يازدهم داشــته اســت. از سوي ديگر رأي و حمايت اصلاحطلبان از نامزدي روحانــي در انتخابات رياســتجمهوري دوازدهم راهــي را بــراي روحانــي باقي نميگــذارد که به مطالبات اين جريان سياسي توجه کند. طبيعتا اين جلسات هم براي طرح و بيان اين مطالبات صورت ميگيرد که يکي از آنها توجه به پايينآوردن ســن کابينــه و نيز اســتفاده از حضور زنــان در ترکيب وزراســت. نکاتي که عارف هم آنها را مورد توجه قرار داده اســت. عبدالکريم حسينزاده از اعضاي فراکسيون اميد در همين رابطه به «شرق» ميگويد: «طبيعتا رئيسجمهور براي انتخاب ترکيب کابينه حق انتخــاب دارد و من هم کاري به انتخاب افراد ندارم. اما تأکيد دارم که کليت کابينه دوازدهم بايد برايند رأي 2۴ميليوني مردم باشد و رد پاي اين رأي خود را در کابينه نشان دهد.»

او ادامــه ميدهــد: «از جملــه مطالبات مردم پوياتــر و جوانترشــدن کابينه اســت. منظور هم اين نيســت که حتمــا چهرههاي جــوان انتخاب شــوند، بلکــه بايــد ميانگين ســني کابينه کاهش يابد. همچنيــن بايد کلان گفتمــان کابينه گفتمان اصلاحطلبي باشد. اين البته به معناي ناديدهگرفتن ديگر جريانهاي سياســي نيست. اما بايد به جريان اصلاحطلــب به عنوان بزرگتريــن حامي روحاني توجه ويژهاي شود .»

حســينزاده در ادامه گفتوگوي خــود درباره دومين ويژگــي کابينه هم گفــت: «اعضاي کابينه بايد تعلق فکري به رئيس کابينه داشــته باشــند. درحاليکه در دوره يازدهــم معمولا يکي دو وزير روحاني را همراه ميکردند.»

حســينزاده تأکيد کرد که روحانــي بايد کابينه دوازدهــم را فراملــي، فراجنســيتي و فراقوميتي بچينــد. او با بيان ايــن که روحاني بايــد بداند اين چهار ســال ميتواند نام او را در عمر رياســتهاي جمهــوري مانــدگار کند، گفــت: «روحانــي بايد گزينههايــي را انتخاب کند که تنها در دوســال اول رياســتجمهوري همراه او باشند و دو سال دوم را به فکر آينده سياسي خودشان باشند».

بااينحــال هــم شــوراي عالي سياســتگذاري اصلاحطلبان و هم فراکسيون اميد درخواست ديدار و رايزني با روحاني را مطرح کردهاند که هنوز فرصتي براي آنها فراهم نشــده است. اين درحالي است که شنيده شده برخي نزديکان رئيسجمهوري از جمله محمــود واعظي و محمــد نهاونديــان تلاشهاي گســتردهاي را براي رايزني با علي لاريجاني ســامان دادهانــد. از طرفي برخــي از نمايندگان مجلس هم گفتهاند که روحاني بخش اعظمي از اختيارات خود درباره کابينه را به اســحاق جهانگيري واگذار کرده تا ايشــان مجموعه رايزنيهــا و ديدارها و برنامهها را آناليز کند. اين نمايندگان اين موضوع را نشــانهاي از ايــن ميدانند که رويکــرد اصلاحطلبي در کابينه دوازدهم تقويت خواهد شد.

هرچه به ايام تشــکيل دولت دوازدهم نزديک ميشــويم، حجم گمانههــا و رايزنيهــا افزايش مييابــد. برخــي افــراد، تعللهــا در ديدارهــاي روحانــي با اصلاحطلبــان را نشــانهاي گرفتند که دوز اصلاحطلبــي کابينه پايين خواهد بود و برخي ديگر هم انتصاب برخي افراد را دليلي براي عکس اين موضوع ميدانند. بااينحــال فارغ از همه اين گمانههــا و تحليلها آنچه مهم به نظر ميرســد، لزوم توجه روحاني به عقبه 2۴ ميليون رأي است. 2۴ ميليوننفري که بــا حمايت اصلاحطلبان پاي صندوقهــاي رأي آمدند و روحانــي را با مطالبات اصلاحطلبانه انتخاب کردند. غفلت از اين موضوع ميتواند پايــگاه اجتماعي روحانــي را با مخاطره مواجه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.