ايران حامي ثبات و اتحاد عراق است

Shargh - - سیاست -

پايگاه اطلاعرســاني رياستجمهوري:

حســن روحاني عصر ديروز در ديدار سيدعمار حکيم، رئيس تحالف ملي عراق، با تبريک پيروزيهاي اخيــر دولت، ارتش و نيروهاي مردمي عراق در مبارزه با تروريســم و آزادســازي موصل تأکيد کرد که بايد با تدبير مسئولان عراقي و تقويت وحدت و يکپارچگي همه اقوام، شــادماني ملت دوست و برادر عراق از آزادي موصل، حفظ و دوچندان شود.

حجتالاســلام حســن روحاني گفت: «بــا پيروزيهــاي موصل و شکســت تروريســتها اميدواريــم امنيــت، ثبات و وحــدت عراق بيشازپيش تقويت شود که بيترديد اين ثبات و امنيت، به نفع روابط دو ملت ايران و عراق است».

او با بيان اينکه تقويت و تحکيم روابط تهران- بغداد خواســت دو ملت ايران و عراق و در مســير منافع مشترک است، افزود: «جمهوري اســلامي ايران پيوسته خواهان روابطي مستحکم با همه همسايگان، بهويــژه عراق اســت». روحانــي در ادامه، ضرورت بهحاشــيهراندن مباحــث اختلافبرانگيز و تقويت پايههاي وحدت ميان همه اقوام در عراق را مورد تأکيد قرار داد و گفت: «جمهوري اسلامي ايران از عراق باثبات يکپارچــه و متحد حمايت ميکند و هــر حرکتي که وحدت و يکپارچگي عراق را تضعيف کند، به نفع هيچکس و پذيرفتنی نخواهد بود .»

عمار حکيم نيز در اين ديدار با تقدير از حمايتها و پشــتيبانيهاي جمهوري اســلامي ايــران از دولت و ملت عراق بهويــژه در مبارزه با داعش، گفت: «آزادســازي موصل باعث تقويت وحدت ملي در عراق شده است .»

رئيس تحالف ملي عراق به شــرايط جديد کشورش پس از آزادي موصل اشــاره کرد و عنــوان کرد: «عراق بعد از آزادســازي موصل با فضــاي جديد، انتظارات و چالشهاي جديدي مواجه شــده که عبور از اين چالشها، برنامهريزي و طرحريزيهاي دقيق و مشــارکت همه اقوام و گروههاي سياســي را ميطلبد». حکيــم همچنين بر ضرورت گسترش و تقويت بيشازپيش روابط تهران و بغداد تأکيد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.