نبايد کلامي برخلاف منويات مقام معظم رهبري گفته شود

Shargh - - سیاست -

ميزان:

ســردار قاسم سليماني در جمع رزمندگان و پيشکســوتان دفاع مقدس اســتان کرمان، با بيان اينکه بــراي آحاد ملت ايــران، ثروتــي گرانقدرتر از ثروت رهبري وجود نــدارد و اين ثروت با هيچ ثروتي مقايســهکردنی نيست، گفت: در کشــور نبايد کلامي برخلاف سياســتها و منويات مقــام معظم رهبري گفته شــود و اگر هم گفته شــود و اعتراضي صورت نگيرد، در گناه آن ســهيم هســتيم. او تأکيد کرد: نبايد کســي ســپاه را تضعيف و مورد حملههاي گوناگون قــرار دهد، نبايد تداعي حرفهاي دورههاي گذشــته را کرد؛ زيرا امروز ســينه سپاه براي ايثار در راه کشور و مردم سپر اســت و فرقي بين بالاي شهر و پايين شهر نميکند. ما بايد حساس باشيم و سياسي نگاه نکنيم. اگــر ما مجاهديم و عزت ايران را ميخواهيم، بايد اين اصول را رعايت کنيم. او همچنين به حمله موشکي سپاه به مواضع داعش اشــاره کرد و گفت: اين اقدام چند ويژگي خوب داشــت، اينکه نشان داد جمهوري اســلامي اراده يک عمــل را دارد و اصل اراده مهمتر از نتيجه بــود، دوم اينکه کارهايي کــه بچههاي اين ملت کردند؛ نهفقط بچههاي ســپاه، در ســاخت اين موشــکها، در دقت زدن و در تربيت متخصصان اين موشکها بسيار مهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.