شوراي نگهبان را به سياسيکاري متهم ميکنند

Shargh - - سیاست -

پايگاه اطلاعرســاني شــوراي نگهبــان:

آيتالله جنتي در ديــدار با کارکنان شــوراي نگهبــان گفت: شــوراي نگهبان نبايد مظلوم واقع بشــود، اينکه اين نهاد را به سياســيکاري متهم کنند و بگويند شوراي نگهبان برخلاف حق و عدالت عمــل ميکند، دور از انصاف اســت. دبير شوراي نگهبان افزود: درحاليکه مســئول يک نهاد همه کارکنــان و منصوبان خود را از تمام فعاليتهــاي انتخاباتي منع ميکرد. از طرف ديگر شــاهد بوديم برخي دســتگاههاي کشور ستاد انتخاباتي شــده بود و همــه مديــران و معاونان در خدمت يک نامــزد درآمدند، واقعــا اينها چه جوابي دارنــد؟ بههرحــال اين تخلفات به دســتگاه قضائي منعکس شــد که اميدواريم رســيدگي شــود. رئيس مجلس خبرگان رهبري ضمن انتقاد از برخي حملات غيرمنصفانه در داخل کشــور عليه ســپاه پاســداران انقلاب اســلامي، افزود: مگر امام نفرمود که اگر سپاه نبود، کشور هم نبود؟ آيا فکر نميکنند اگر سپاه نباشد، چه بر سر امنيت کشور ميآيد؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ابعاد مختلف مشغول خدمت است. من نميگويم تنها سپاه مشــغول خدمت به نظام است؛ اما آن نهادي که جلوي خطرات ســينه سپر ميکند و با کمترين امکانــات و هزينه به ارائه خدمات جهادي ميپردازد، اين نهاد انقلابي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.