حداکثر تغييرات در 5 يا 6 وزارتخانه رخ دهد

Shargh - - سیاست -

جماران:

محمدرضا تابش درباره تحولات کابينه گفت: من تصور ميکنم اگر تحولات کابينه به اختيار آقاي رئيسجمهور باشــد، حداکثر تغييرات در پنج يا شــش وزارتخانه رخ دهد. او ادامه داد: تعامل با مجلس ميتواند اين تغييرات را منطقيتر کند و اعتماد به رأيآوري وزرا افزايش يابد؛ البته آقاي رئيسجمهور هم قولهايي براي افزايش کارآمدي و جوانگرايي در کابينه دادهاند. نماينده يزد ادامه داد: فراکسيون اميد در حال بررســي و ارزيابي کابينه فعلي اســت که نتايج آن را خدمت آقاي روحاني ارائه خواهيم کرد. تابش با اشــاره به اينکه فراکسيون اميد بهطور مصداقي به مسئله وزراي دولت دوازدهم ورود پيدا نکرده است، گفت: معيارها و پارامترهايي را براي تعيين و انتخاب وزرا مشــخص کرده که اميدوارم راهگشا باشد. او در همين راســتا افزود: تقاضاي ديداري با آقاي روحاني دادهايم تا گروهي به نمايندگي از فراکســيون اميد، به همراه آقاي عارف، معيارها و ارزيابيهاي ما را در اين ديدار در اختيار رئيسجمهوري قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.