براي آزاردهي، متهمان را در کنار کسي قرار نميدهيم

Shargh - - سیاست -

ايلنا:

دبير ســتاد حقوق بشــر قوه قضائيه ديروز در نشســتي خبري گفت: ما در کشــور عنوان زنداني سياسي نداريم. اگر جرم سياسي نهايي شود، ممکن است اين اتهام مطرح شود. مواردي که داريم، مبتني بر جرم سياسي جديد نيست و تاکنون مصداق عملي دراينباره نداشــتهايم. محمدجواد لاريجاني با بيان اينکه اصطلاح جرم سياسي درست نيست و غربيها آن را بــه کار ميبرنــد تا به تخلف قانوني تقدســي بدهند، افزود: دســتهبندي متهمان در بازداشتگاهها درســت اســت. ما براي آزاردهي متهمان را در کنار کســي قرار نميدهيم. اين اتهام بدي اســت که به قــوه قضائيه ميزننــد. او با تأکيد بــر اينکه راجع به مرخصي چارچوب داريم، گفت: تاجاييکه ميدانم، زندانيان ديــدار مکرري با فرزندان خود داشــتهاند. حقوق متهم براي ما محور اســت و اگر کسي به ما مراجعه کند، رســيدگي ميکنيم؛ چون جزء وظايف ماســت. لاريجاني ادامه داد: متهمان زيادي به ستاد حقوق بشــر ميآيند و با معاونان مــا ديدار دارند. از اقليتهــاي قومــي و مذهبي مختلــف ميآيند. از دســتگاه امنيتي تشکر ميکنم که نهايت همکاري را با ما دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.