هدايتالله آقايي راهي اوين شد

Shargh - - سیاست -

ميزان:

حکــم محکوميــت هدايــتالله آقايي، نماينده اسبق مجلس شــوراي اسلامي، از دهم تير ۱۳۹۶ اجــرا شــد. هدايتالله آقايي بــه جرم اخلال در نظــم عمومي از طريق بلوا و آشــوب و همچنين تحريک و تشويق مردم به شورش و اغتشاش همراه بــا فعاليت تبليغــي عليه نظام جمهوري اســلامي به پنج ســال حبس کــه دوســالونيم آن قطعي و دوســالونيم آن تعليقي بــود، محکوم شــده بود. عضو حزب کارگزاران ســازندگي در تير ســال ۹5 به شــعبه ۱5 دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي احضار شد و به دو سال حبس تعزيري محکوم شد. در جريــان اعتــراض به اين حکم پرونــده به دادگاه تجديدنظر رفت و حکم دو ســال حبس به شش ماه حبس تعزيري لازمالاجرا تقليل يافت. حکم شــش ماه حبــس لازمالاجرای آقايي از شــنبه دهم تير در زندان اوين آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.