زاکاني و توکلي بيکارند

Shargh - - سیاست -

رضا اكرمي:

من خدمت آقاي زاکاني عرض ميکنم کــه همين نامه اوليه شــما که اعــلام آتشبس بود، با اتهام شــروع شده اســت. آقايان زاکاني و توکلي بيکار هستند که مينشينند کلماتي مانند آتشبس طرح ميکنند. ما وارد گود شويم، وقت نداريم اين کلمات را طراحي کنيم!

)خبرآنلاين(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.