آينده تاريک در انتظار آلسعود

Shargh - - سیاست -

محســن رضايي:

حکومت آلســعود دست به کارهاي خلاف موازين بينالملل و موازين اسلام زده اســت و در همهجا ازجملــه يمن، بحرين و بهتازگي در قطر به بنبست سياسي برخورد کرده اســت. وضعيت امروز عربستان بد است و آينده تاريکي در انتظار آلسعود خواهد بود.

)ايسنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.