اصلاحطلبان فتنهگر نيستند

Shargh - - سیاست -

محمدرضا باهنر:

بعضي گفتوگوي ملي بين مردم را مطــرح ميکنند. مردم با هم مشــکلي ندارند. از ما دلخور هســتند که چرا با هم دعوا ميکنيم. اصلاحطلبان از بحث گفتوگوي ملي براي فتنه حرف ميزنند. البته اين اصلا به اين معني نيست که اصلاحطلبان را فتنهگر بدانيم.)

ايلنا(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.