دومين تس رغداريميحمر دردضاري زدفيسر رجانمشايننددارهمحسين كاظ ش سميپنايهدپايتخت

Shargh - - سياست -

چهار روز پس از تغيير جانشين قرارگاه ثارالله تهران، فرمانده سپاه محمد رســولالله )ص( تهران نيز تغيير کرد. سردار «محمدعلي جعفري»، فرمانده کل سپاه، با صدور حکمي سردار سرتيپ دوم «محمدرضا يزدي » را به سمت فرماندهي سپاه محمد رسولالله )ص( تهران بزرگ منصوب کرد تا جانشــين سردار محسن کاظميني شود. سردار يزدي پيش از اين سمت معاونت حقوقي و امور مجلس سپاه پاسداران را بر عهده داشت. تا پيش از اين، ســردار کاظميني با حفظ ســمت در فرماندهي ســپاه تهران، جانشــيني قرارگاه ثارالله تهران را هم بر عهده داشــت؛ اما روز شــنبه سردار اســماعيل کوثري بهعنوان جانشــين جديد قرارگاه ثــارالله تهران بهجاي سردار کاظميني معرفي شده بود.

مدتي پس از انتصاب سردار محمدعلي جعفري به فرماندهي کل سپاه در سال ۱386، او تغييرات ساختاري در ســپاه پاســداران را آغاز کرد؛ يکي از اقدامات سردار جعفري تشکيل ســپاههاي اســتاني بود؛ اين تغييرات در تهران با ادغام لشــکر 2۷ محمد رسولالله )ص( و منطقه مقاومت بســيج تهران بزرگ انجام شــد و سپاه محمد رسولالله )ص( تهران بزرگ تشکيل شد. تيرماه ۱38۷ پــس از تغييرات ســپاه تهران، ســردار «عبدالله عراقي»، فرمانده اين ســپاه شد. مردادماه ۱388 شهيد سردار حسين همداني اين مسئوليت را بر عهده گرفت. سال ۱3٩۰ هم ســردار محسن کاظميني، فرمانده سپاه محمد رسولالله و با حفظ سمت، جانشين فرمانده کل در قرارگاه ثارالله شد.

نگاهي به مواضع فرمانده جديد

در ســالهاي اخير کمتر اظهارنظري از سوي سردار يزدي شنيده شــده بود؛ لااقل کمتر از دوران خاصي از دولت دوم محمود احمدينژاد. اوج حضور رســانهاي ســردار يزدي، ســالهاي ٩۰ و ٩۱ بود؛ آن هم بيشــتر واکنشهايــي بــود دربــاره صحبتهايي کــه درمورد فعاليتهاي اقتصادي سپاه مطرح ميشد.

سردار يزدي ارديبهشــت ۱3٩۰ درباره فعاليتهاي سپاه در عرصه سازندگي گفته بود: «فعاليتهاي سپاه در ايــن عرصهها در چارچوبهاي خــاص و منطبق با ظرفيــت، توانمندي و نياز شــرکتها و وزارتخانههاي دولتي بــود و بهراحتي قابل تحقيق و تفحص اســت؛ بنابراين حضور سپاه در مناقصات دولتي کاملا براساس قوانين و شرايط موجود و مندرج در مناقصههاست.»

پاسخ به احمدينژاد

در همان ســالهاي ‪٩۱ ٩۰،‬ بود که سخنان کنايهدار محمود احمدينژاد درباره سپاه آغاز شده بود و سردار يزدي هم نسبت به آن واکنش داشت.

آذر ســال ۱3٩۱ «محمود احمدينژاد» در همايش فرماندهــان قــرارگاه ســازندگي خاتم امــوال برخي نهادها را نامحدود دانســت و گفت: «ســازماني به نام سازمان اموال دولت درســت کرديم که هر نهادي که هرچه اضافه دارد اعلام کند و آنهايي که نياز نيســت را بفروشــيم... در خود سپاه و ارتش هم از اين موارد زياد اســت، براي مثال قلعهمرغي يا فرودگاه دوشانتپه که فکر ميکنم 65 هکتار در ميان شــهر است که ميتوان از آن اســتفاده کرد و اينها عــلاوه بر چندهزار هکتار در شهرهاي مختلف است».

ســردار يزدي مســتقيما به موضــوع زمينهاي در اختيار ســپاه اشــاره کرده و گفته بــود: «ميتوان گفت از ســال 86 به بعد ســعي کرديم عليه هيچ رسانهاي شــکايت نکنيم و موضوعات را بــا تعامل حل کنيم اما مشکل اساسي امروز ما در بحث املاک و اراضي است که دست سپاه است... سابقه ما بيش از 33 سال نيست

و بعــد از انقلاب املاکــي را از ارتش و منابع طبيعي يا بهصــورت هديه از مــردم دريافــت کردهايم که خيلي از آنها ســند نداشتهاند. در ســالهاي گذشته مدعيان زيادي پيدا شــدند و ما با مشکل جدي مواجه هستيم. من به رياســت قوه قضائيه گفتم شرايط خاص است و عدهاي خــاص به جان زمينهاي مملکت افتادهاند که بخشــي هم مربوط به ماست و ما هم سندي نداريم.» او همچنين از بيمهريها نســبت به سپاه گلايه کرد و گفــت: «گاهي بيمهريها قلب دوســتان ما را به درد ميآورد... اخيرا عنوان ميشود که مجموعه سپاه فرار مالياتــي دارد، درصورتيکه به جرئــت ميتوان گفت اينطور نيســت و ما ماليات تکليفي، ارزش افزوده و... را در مجموعه قرارگاه سازندگي پرداخت ميکنيم.»

اخراج متخلفان انتخابات 88

امــا يکــي از اظهــارات او کــه بيــش از اظهارات اقتصادياش در رســانهها بازتاب داشــت، قسمتي از مصاحبهاش بــا هفتهنامه «پنجره» بــود که تير ۱3٩۱ منتشر شد.

او در پاســخ به اين ســؤال که «آيا در اين انتخابات )مجلس نهم( گزارشهايي از دخالت پرســنل سپاه در سياست داشتيد که با آنها برخورد هم شده باشد»، گفته بود: «در اين انتخابات هنوز گزارش مستندي نداشتيم». او در ادامه پاسخش از برخورد با سپاهياني سخن گفت که در انتخابات رياســت جمهوري 88 دخالت داشتند: «ولي در انتخابات رياســتجمهوري دوره قبل افرادي بودند که با آنها برخورد و از سپاه اخراجشان کرديم».

واکنش به سخنان مطهري

ايــن مصاحبــه مدتــي پــس از آن بود کــه «علي مطهــري» در آخرين نطق خود در مجلس هشــتم، از برخي رخدادهاي انتخابات مجلس نهم صحبت کرد. اين ســخنان با واکنش برخي فرماندهان ســپاه روبهرو شــد. پس از آن بود که برخي خبرها از شکايت سپاه از علي مطهري حکايت داشــت؛ ولي سردار يزدي در آن

گفتوگو اعلام کرد سپاه از علي مطهري شکايتي نکرده و نخواهد کرد. او در توضيح اين موضوع گفته بود : «من با ايشــان )مطهري( در مجلس صحبت کردم. ايشــان فرزند شهيد بزرگوار استاد مطهري و از نمايندگان خوب مجلس هســتند. ايشان تصوري از اين انتخابات داشت و برداشــتش اين بود که برخي ارکان سپاه در انتخابات دخالــت کردند. من به وي گفتم که اگر شــما ســند يا مدرکي دال بر دخالت ســپاه و پاســداران در انتخابات داريد، ارائه بدهيد تا ما برخورد کنيم. ايشــان در جواب من گفت که من ســند ندارم؛ ولي برخي دوســتاني که انتخاب شده يا نشدهاند، اين صحبت را مطرح کردهاند. آقاي مطهــري از مطرحکــردن آن صحبتها، نگراني درســتي داشــت و گفت که دوســت ندارد اعتبار سپاه خدشهدار شــود. ايشان درباره آن نطق به من گفت که چــون وقت کم بود، من بخشــي از صحبتهايي را که نوشته بودم، نتوانســتم بگويم که آن بخشها را برايم خواند. مضمون آن جملات اين بود: «براي سپاه احترام قائلــم و آن را از بهترين نهادها و پاکترينها ميدانم.» نهايتا هم ديديم که ايشان صحبتهاي خود را اصلاح کرد و مســئله هم تمام شد». با اين گفتهها و بعدترش سخنان سردار شريف، سخنگوي سپاه، موضوع خاتمه يافت.

نظر فرمانده جديد درباره فعاليت سياسي سپاهيان

او در همــان مصاحبــه نظرش را هــم درباره ورود ســپاهيان به عرصه سياست مطرح کرده بود: «اعضاي ســپاه پاســداران ورودنکردن به سياســتورزي را يک تکليــف شــرعي ميداننــد و معتقديم اگــر به عرصه سياستبازي وارد شويم، فعل حرامي را انجام دادهايم؛ ولي حتما فعاليت در عرصه آگاهسازي سياسي پرسنل، بســيجيان و در درجه بعد آحاد مردم را تکليف شرعي خود براي حفظ انقلاب ميدانيم».

ســردار يزدي همچنيــن درباره افرادي که از ســپاه به دولــت ميروند، گفــت: «اعتقاد داريــم در دوراني که اعضاي ســپاه بهعنــوان مأمور به دولــت ميروند، فرد نبايــد آداب ســپاهيبودن را از دســت بدهد. اگر فرد شــرايط را از دســت بدهد، ما او را برميگردانيم و در هيئتهاي عالي انضباطي به تخلفاتش رســيدگي کــرده و ممکن اســت او را اخراج کنيم؛ امــا اينکه آن فرد مجبور به پاسخگويي به سپاه به خاطر عملکردش باشد، حرف درستي نيســت. ما در دولتهاي مختلف شاهد بوديم وزرايي که از سپاه مأموريت گرفتند، گاهي در مدت وزارت برخي اقدامات اجرائي داشتند که مورد قبول سپاه نبوده است».

گلايه از برخي دوستان

او همچنيــن ســال ۱3٩۰ در گفتوگويــي بــا «خبرآنلايــن» از «برخي دوســتان» هــم گلايه کرد که فعاليتهاي اقتصادي ســپاه را به چالش ميکشــند: «تاکنون از ســوي هيچيــک از نهادهاي نظارتي و حتي مخالفان درخواســت تحقيق و تفحص از فعاليتهاي اقتصادي سپاه نشده اســت. به عبارت ديگر هيچکس تاکنون چنين درخواســتي نکرده؛ ولي از ســوي برخي مغرضان و حتي دوســتان، بخشي از فعاليت اقتصادي سپاه زير سؤال رفته است.»

اما او ســال ٩۴ به موضوع ساختوسازهاي ميدان عشــرتآباد تهران واکنش نشان داد و گفت : «مسئولان قضائــي تنهــا ميتوانند دســتور توقف ساختوســاز عشرتآباد را به ســتاد کل نيروهاي مسلح بدهند». او همچنين از اعلام تخلف ساختوســازها با نام «ســپاه پاســداران » انتقاد کــرد و گفت : «حدود دســتگاههاي امنيتي و دفاعي با عقبه شــهدا بايد رعايت شــود. اين در حالي اســت که زماني که شخصي در کشور تخلف ميکند، روزنامهها و مسئولان به خود اجازه نميدهند اســم متخلف و متهم را کامل ببرنــد؛ بلکه به صورت مخفف از آن نام برده ميشــود؛ اما چطور درباره سپاه پاســداراني که در مقابل دشــمنان به دفاع از کشــور پرداختــه و اجــازه نميدهد به حريم کشــور تعرضي صورت بگيرد، اجازه داده ميشــود تا افراد و رســانهها اين نهاد را به چالش بکشانند. چرا مکاتبات و اقداماتي که در دادسراهاي نظامي در حال انجام است، در کمتر از نيم ســاعت به وسيله رســانهها منتشر ميشود؛ اما درباره ساير تخلفات چنين نيست.»!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.