ماجراي سنگ قبر همسرم براي انحراف از قرارداد توتال بود

Shargh - - سياست -

نماينــده ولیفقيه در خراســان رضــوی در ديدار با مديــران راديو و تلويزيونهای اســلامی گفت: «اخيرا برخی جريانها عکس ســنگ قبر همسر بنده را در رسانهها منتشر کرده و وانمود کردند که اسم زوجه من عمدا روی سنگ قبر نوشته نشده و اين نشانه تحجر بنده است که اجازه ندادم اسم همسرم را روی سنگ قبرش بنويسند.»!

امامجمعه مشهد ادامه داد: «گاهی در حرکتهای رسانهای، مطلبی کاملا بــیارزش و کوچک را برای انحراف مردم از توجه به پشــت پرده بسياری از مسائل بزرگ، بزرگنمايی میکنند ». او مشخصا بهحاشيهراندن قرارداد نفتی ايران با توتال را هدف اين جريانسازی دانست و گفت: «در تاريخ کشــور ثبت خواهد شد که برخی برای آنکه مردم را از يک حرکت استثماری و اســتعماری غرب غافل نگه دارند، مسئله سنگ قبر همسر يک امامجمعه در گوشهای از کشور را مطرح کردند.»

روی ســنگ قبــر مرحومــه ريختهگرزاده، همســر حجتالاســلام علمالهدی نوشته شده است: «آرامگاه مرحومه مغفوره همسر نماينده ولی فقيه در خراســان رضوی و امامجمعه مشهد آيتالله علمالهدی». در پی فراگيرشــدن بازنشر عکس ســنگ مزار خانم ريختهگرزاده، کانال رســمی امامجمعه مشــهد، از اين اقدام با عنــوان «موج تخريب جديد عليه آيتالله علمالهدی» ياد کرد.

در انتهای پيام کانال او توضيح داده شده که نبود نام و نامخانوادگی خانــم ريختهگــرزاده روی مــزار آن مرحومــه «عمــل به ســنت علما ]اســت[ که جهت احترام به مرحومهشــان اينطور مینويسند». همسر حجتالاســلام علمالهدی 2۱ خرداد درگذشت. گفتنی است روی سنگ مزار خانم خديجه ثقفی، همســر امام )ره(، نام کامل ايشــان ثبت شده است. روی ســنگ قبر مرحومه ثقفی آمده اســت: «مرقد شريف بانوی بزرگ انقلاب اســلامی همســر مکرمه حضرت امــام خمينی )س( بانو خديجه ثقفی».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.