حکم فرمانده کل سپاه پاسداران تمديد شد

Shargh - - سياست -

تسنیم:

سردار محمدعلي جعفري، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، در مراسم معرفي فرمانده جديد ســپاه محمد رســولالله تهران بزرگ، به برخي مباحث مرتبط با ســپاه پاســداران پرداخت و گفت: «ســپاه در انجام مأموريت خود در حفظ، حراست و پيشــبرد انقلاب اسلامي محافظهکاري نخواهد کرد و اين ممکن نيست مگر با رويکاربودن مديران جهادي و انقلابي در سطوح مختلف سپاه». سردار جعفري همچنين درباره خبرهايي درباره پايان يا تمديد فرماندهياش که اخيرا مطرح شــده است، تصريح کرد که مســئوليتش در سمت فرماندهي کل سپاه حداقل تا سه سال ديگر ادامه خواهد يافت و با تلاش مضاعف به خدمتگزاري خود به نظام و انقلاب ادامه خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.