توتال فرصت موفقیت اعتدالگرایی در زمینه بینالمللی

Shargh - - اقتصاد -

اقدامــات ترامــپ در عصــر جهانیشــدن و تقویــت رژیمهــای بینالمللــی، شورشــی علیــه رژیمهای سیاســی، اقتصــادی، نظامی و محیطزیستی اســت که در قالب سخنانی نظیر نپذیرفتن هزینههــای اقتصادی ناتــو، خروج از

Cop21، استفاده از سیســتمهای مالی آمریکا بهعنوان اهرم فشــار علیه دیگر کشورها و تلاش بــرای بازنگری در تعهدات خود در توافق برجام بهعنــوان یــک توافــق بینالمللی نشــان داده شده اســت. در مقابل شورش ترامپ، رژیمهای بینالمللــی تلاش میکنند که بــا اعمال قواعد، اصــول و پایههــای خــود، رفتــار یکجانبهنگر ترامــپ را تعدیــل کنند. تــلاش اتحادیــه اروپا برای حفظ و اجرائیشــدن برجام بهعنوان یکی از بازیگران رژیمهای سیاســی و امنیتی نشــانی از «اختــلاف نظر عمیــق بیــن چندجانبهگرایی بینالمللی و یکجانبهگرایی ترامپ بهویژه بعد از خــروج از Cop21 » اســت. ایــن تلاش برای حفظ و اجرائیشــدن برجام را میتوان در کنش اروپاییها در ایفای یکی از تعهدات خود در متن برجام یعنی «کمک به بازگشت ایران به تجارت آزاد بینالمللی» دانســت که ورود شرکت توتال به بخش انرژی جمهوری اســلامی ایران یکی از نشانههای آن است.

بحران کسبوکار شرکتهای بینالمللی نفتی IOCs):( فرصت راهبردی برای ایران

همانگونــه که پــل اســتیونز در گــزارش از مؤسســه چاتم هاووس بیان میکند، شرکتهای نفتــی بینالمللــی به دلیــل تغییــر قواعد کلی کسبوکار در گذشــته نظیر داشتن لبه فناوری به نسبت شرکتهای ملی، سرمایه مالی و مدیریتی، بوککردن ذخایر بزرگ برای بالابردن ارزش سهام خود، با ورود شــرکتهای کوچــک و تخصصی، قیمتهــای پاییــن انرژی و چشــمانداز تداوم آن برای بازگشت ســرمایه، تصمیم شرکتهای ملی برای مدیریت میادین بزرگ با استفاده از تخصص شرکتهای کوچک و تخصصی و تغییرات جریان سرمایه از غرب به شرق و شرق به شرق، با بحران در کســبوکار حوزه انرژی در بخش بالادســتی روبهرو شــده و «تلاش زیادی در ازدســتندادن فرصتهــای اقتصادی مناســب در بــازار انرژی کشــورهایی با هزینه تولید کمنظیــر خاورمیانه» دارند. در این شــرایط توســعه بخش بالادســتی ایران برای شــرکتهای بزرگ، فرصتی نیست که بهراحتی برای آنها قابل چشمپوشی باشد.

فرصتهای راهبردی جمهوری اســامی ایران در توافق نفتی با توتال

مشارکت شــرکت توتال در بخش انرژی ایران را نباید بهعنوان یــک «رخداد» قلمداد کرد؛ بلکه میتواند نشانهای از یک «روند» باشد که میتواند اثــرات عمیقی بــر تحولات اقتصادی پســابرجام ایران داشته باشد.

مهمترین اثرات راهبردی ورود توتال به بخش انرژی ایران عبارتاند از: - ورود توتــال به بــازار انرژی ایران بــا توجه به ریسکهای موجود تهدیدهای ‪Snap Back‬ ترامپ، رویههای قانونی لازم برای ورود شرکتهای دیگر اروپایی و بهویژه شــرکتهای آســیایی را در عین وجود ریسکهای سیاسی موجود ایجاد میکند. - بحران در کســبوکار بینالمللی شــرکتهای بزرگ نفتی )نظر مؤسسه چاتم هاووس(، فرصت مناسبی را برای جذب این شرکتها به بازار انرژی ایران فراهم میکند. - تعمیق وابســتگی متقابل انرژی ایران از طریق شــرکتهای بزرگ نفتی با بازار جهانی، موضوع بازگشــت تحریمها را بر حسب سطوح وابستگی متقابل ایران و جهان دشوارتر میکند. - یکجانبهگرایی سیاســی، نظامــی و اقتصادی ترامــپ علیــه جهــان ســبب تقویــت رویکــرد چندجانبهگرایــی اروپاییها در مخالفت با ترامپ شــده است که حفظ و اجرای برجام از سوی اروپا یکی از نشانههای آن است. - ترامپ به دنبال لغو برجام با مســئولیت نقض آن از سوی ایران یا ناتوانکردن ایران در بهرهگیری از مزایــای اقتصادی آن در صــورت اجرای برجام اســت. تداوم اهتمام ایران در اجرای مفاد برجام و نــدادن بهانه نقض به ترامــپ، میتواند جبهه چندجانبهگرایی را علیه ترامپ تقویت کند. - اعتدالگرایــی دولــت روحانــی در قالــب بینالمللگرایــی میتواند منجر بــه ایجاد امنیت شــود. شــرایط تعارض کنونــی رفتــاری )تکرار میشــود تعارض رفتاری و نــه ایدئولوژیک( بین ترامپ بــا جهــان و اروپا فرصت مناســبی برای بینالمللیشــدن روند اعتدالگرایی دولت فراهم میکند. - بهبود مؤلفههای فضای کســبوکار حوزه نفت و اقتصاد کشــور به طور اعم و پرهیز از تنشهای سیاســی بعــد از انتخابــات ریاســتجمهوری، میتوانــد زمینههــای بهرهگیــری از فرصــت بینالمللیشــدن در فضای تقابل ترامپ با جهان را بیشتر کند. - بههرحــال: باید این موفقیت بــزرگ را مرهون دیپلماســی اقتدارگرایانه آقــای رئیسجمهور و تلاشهای ارزشــمند وزیــر محترم نفــت و وزیر کاردان امــور خارجه دانســت و به آنها خدا قوت گفت و در انتظار قراردادهای بعدی بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.