خودروی جنجالی آزاد شد

Shargh - - اقتصاد -

سعید ابوالقاسمی:

زور خودروســازها به شورای رقابت چربید و دو غول خودروســاز کشــورمان، دو امتیاز بزرگ از دولت و بازار گرفتند: نخست اینکه برخی از خودروها اجازه افزایش قیمت یافتند و دوم اینکه شــورای رقابت از قیمتگذاری سه خودروی پژو ‪301 2008،‬ و 508 کنار کشــید. هفته گذشــته قیمت پژو 2008 به جنجالی در رسانههای خبری بدل شده بود که بالاخره امروز تکلیف قیمت این خودروی جنجالی معلوم شــد. این موضوع را رضا شیوا، رئیس شــورای رقابت مطرح کرد. او دیروز در نشســت خبری تلاش کرد جایگاه شــورای رقابت را تبیین کند اما درنهایت اعتراف کرد که این شــورا در برابر خودروسازان عقبنشــینی کرده است. شیوا در حالی از افزایش قیمت خودروهایی مانند پراید، تیبا، پژو، ســمند و تندر90 خبر داد که براســاس آخرین گــزارش ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی داخلی، ســایپا 131، ســایپا 111، ســایپا 132، تیبا، تیبا هاچبک، ساینا، امویام110اس، سمند، پژوپارس، پژو 405، لیفان ایکس60 و امویام 550 همچنان در پایینترین ســطح کیفی تولید میشوند. این گزارش نشــان میدهد تغییری در کیفیت این خودروها صورت نگرفته و برخی از محصولات تولیدی از ســوی ایرانخــودرو، ســایپا، مدیرانخــودرو و کرمانخــودرو همچنان در پایینترین سطح کیفی تولید میشوند. جالب آنکه این خودروها فقط یک ستاره از پنج ستاره کیفی را به دســت آوردهاند. این در حالی است که رئیس شورای رقابت دیروز اعلام کرد براســاس مصوبه این شورا، پراید و تیبا از خانواده محصولات ســایپا با تورمبخشی حدود شش درصد، 1.25 درصد افزایش قیمت خواهند داشت. همچنین تندر 90 حدود 1.57 درصد گرانتر میشــود و درباره خانواده ایرانخودرو نیز متوســط افزایش قیمت 2.69 درصد برای پژو و سمند در نظر گرفته شده است.

قیمت 3 خودرو آزاد شد

هنوز 10 روز از مجادلههای خودروســازان، شورای رقابــت و کارشناســان صنعت خودرو بر ســر شــیوه قیمتگــذاری پژو2008 بهعنــوان جدیدترین محصول ایرانخودرو ســپری نشــده که با تصمیم جدید شورای رقابت، بازار حاشــیههای جدید دربــاره قیمتگذاری خودروها داغ شــده است. رضا شــیوا، رئیس این شورا دیروز گفت که با مصوبه جدید، سه خودروی پژو 301، 2008 و ٥08 از قیمتگــذاری خارج شــدند. دلیل این موضوع نیز در حالی انحصارینبودن بازار این خودروها عنوان شــده که اکنــون، نگرانیهای جدیــدی درباره قیمت این سه محصول ایرانخودرو مطرح میشود: آیا آزادسازی قیمت باعث گرانی این خودروها نمیشود؟ و ســؤال دوم اینکه خودروســازان چگونه میخواهند قیمتــی منطقی بــرای محصولات جدیــد اعلام کنند بهطوریکه حقوق مصرفکنندگان در بازار هم رعایت شود؟ این سؤالات، پاسخهای ناامیدکنندهای دارد؛ چه آنکه از یک سو برخی اعتقاد دارند روند شورای رقابت در قیمتگذاری خودروها منطقی نیســت و از ســوی دیگر، برخی میگویند اصلا روند این قیمتگذاری اشتباه و دور از ذهن است.

ادامه در صفحه 8

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.