شوک ارزی خفیف به بورس

Shargh - - اقتصاد - پدرام سمیعی تبریزی کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

روز گذشــته، در پــی اعلام خبر تکنرخیشــدن قریبالوقوع ارز از ســوی رئیــس کل بانک مرکزی در بازار ســرمایه، بیش از 629 میلیون ســهم و سایر اوراق بهادار به ارزش چهارهزارو 332 میلیارد ریال دادوســتد شــد. اگرچه در نگاه اول ارزش معاملات دیروز در مقایســه با روز دوشنبه حدود دو برابر شده بود، اما در واقعیت، ســهم بازار فرابورس، خصوصا گــروه اوراق تأمیــن مالــی کاملا محســوس و قابل ملاحظه بود که توانست بیشــترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دهد. در واقع فقط بهواســطه معاملات بلوکی و همچنیــن معاملات اوراق تأمین مالی )شــامل صکوک شرکتی، دولتی و اسناد خزانه اســلامی(، رقم مذکور شــکل گرفت وگرنه تقریبا در بسیاری از نمادهای بورسی حجم معاملات از حجم مبنا نیــز کمتر بود. دیروز باز هم شــاخص کل، روند نزولی در پیش داشت و با کاهش 26.67واحدی به عدد 78هزارو 632.5 واحد رسید. شاخص فرابورس نیز با کاهش 1.0واحدی رقــم 897 واحد را به ثبت رساند. در بورس تهران بیش از 423 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش هزارو 203 میلیارد ریال دادوستد شد و در بازار فرابورس هم 206 میلیون سهم و سایر اوراق بهادار جابهجا شــد. در این معاملات، شاخص قیمت با افت 8.9واحدی به رقم 26هزارو 400 واحد و شاخص آزاد شــناور، با افت 18.96واحدی به رقم 85هزارو 767 واحد رســید. «شبندر» با حجم بالای معامله در دقایق پایانی بورس از ســوی سهامداران حقیقی توانست با 16.78 واحد بیشترین تأثیر مثبت و «فملــی» بدون توجه بــه افزایش قیمت جهانی مس در روزهای اخیر و افزایش دلار، با 9.93 واحد، بیشــترین تأثیر منفی را بر شــاخص کل گذاشتند. در فرابورس نیــز «میدکو» با 1.59 واحــد تأثیر مثبت و «مارون» با 1.06 واحد تأثیر منفی شاخص فرابورس را تا حدودی حفظ کردند. ولیالله سیف در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوســیما افزود: تکنرخیشدن ارز کاری است که بهسادگی میتواند عملیاتی شــود و هماکنون نیز دستورالعملهای آن آماده ابلاغ اســت. این امر که باعــث تغییر در روند ســودآوری برخی از شــرکتهای بورســی خواهد شــد، معاملات روز گذشــته را کاملا تحتالشــعاع قرار داد. از ســوی دیگر، روز گذشــته گروه خودرو و قطعات وابسته، با توجه به غیبت نسبتا طولانیمدت «خســاپا» با معاملاتی کمنوسان و فرسایشی مواجه بود. نمادهــای «خلنــت» و «خمحرکــه» با صف خریــد و نمادهای «خفنــاور»، «خــودرو»، «ورنا» و «خمحور» با دادوســتدهای متعادل و مثبتی همراه شــدند. علاوهبراین، براســاس شــنیدهها، یک منبع آگاه در شــرکت ایرانخودرو گفت، این شرکت قصد دارد هفت هزار میلیارد ریــال، اوراق مرابحه با نرخ 18 درصد منتشــر کند که این اقدام به بهبود جریان نقدینگــی و کاهش هزینههای مالی شــرکت کمک بســزایی خواهد کرد. این خبر همراه با عرضه بلوک 10میلیونســهمی این سهم تأثیر اندکی بر معاملات «خودرو» بر جای گذاشــت و قیمــت معاملاتی آن بــا افزایش 0.77درصدی مواجه شــد. در معاملات انجامشــده دیروز، فلزات اساسی بازهم برترین گروه معاملاتــی بودنــد و در طی آن صنایع انبوهســازی، فراوردههــای نفتــی و محصولات شــیمیایی تحت تأثیر اخبار قرارداد شــرکت توتال با ایران قرار گرفتند و برتریــن گروههای معاملاتی بازار بودند. از ســوی دیگر، شاخص صنایع محصولات کاغذی، زغالسنگ و سایر واسطهگریهای مالی )خصوصا شرکتهای لیزینگ( بیشترین رشد ارزشــی را در بازار رقم زدند. در پایــان معاملات، بلــوک معاملاتی «فــارس» با 20 میلیون ســهم به ارزش بیش از 91 میلیارد ریال بیشــترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. «پترول» نیز توانســت با 25میلیونو 548 هزار سهم به ارزش 32 میلیارد ریال، بیشــترین حجم معاملات دیروز را ثبت کند. گفتنی اســت، نمادهای معاملاتی «مبین، بفجر، خودرو و شیران » عرضه بلوکی داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.