شیب ملایم بیكاري

Shargh - - اقتصاد -

ایرنــا:

مرکز آمار ایــران اعلام کرد: بررســی نرخ بیکاری افراد 10 ســاله و بیشــتر نشــان میدهد که 12.6 درصد از جمعیت فعال کشــور در بهار امسال بــیکار بودهاند. روند تغییرات ایــن نرخ حاکی از آن است که این شاخص نســبت به بهار 1395 معادل 0.4 درصد و نســبت به زمســتان 1395 معادل 0.1 درصد افزایش داشــته اســت. در بهار امسال 40.6 درصد جمعیت 10 ســاله و بیشــتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفتهاند. بررســی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در ســال قبل )بهــار ‪1.1 1395)‬ درصد و نســبت به فصــل قبل )زمســتان ‪1.7 1395،)‬ درصــد افزایش داشــته اســت. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله حاکی از آن است که 26.4 درصد از فعالان این گروه سنی در بهار 1396 بیکار بودهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.