مصادره ويلاي پسر فوتباليست مشهور

Shargh - - اقتصاد -

شرق: آخــر هم به عهد خود وفا نکرد. پسر اسطوره فوتبــال ایران کــه پیشتر خبر آمده بــود در جریان ماجراي برنــج وارداتی، وارد مذاکــرات ناموفقي با شرکت بازرگاني دولتي شده بود، نتوانست بهصورت ترهینــي، بدهي حدود 25 میلیــارد توماني خود را که از ســال ۱393 به شــرکت بازرگانی دولتی باید پرداخت میکرد، پرداخت کند. برهمیناســاس و به گفته یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی، با حکم قضائی ویلای پسر فوتبالیست مشهور و اسبق تیم ملی واقع در لواســان به نفــع دولت مصادره شد. ویلایي واقع در لواسان که ارزشش بیش از 35 میلیارد تومان است.به گزارش خبرگزاريها، از سال گذشــته پرونده بدهی 25 میلیاردی پسر فوتبالیست مشهور و اســبق تیم ملی در رســانهها مطرح شد کــه این چهــره فوتبالــی از دولــت و وزارت جهاد کشاورزی در ســال ۱393 حدود 25 میلیارد تومان برنج بهصورت ترهینی و از طریق به رهنگذاشــتن ویلای خود در لواســان خریداری کــرده و فروخته بود؛ اما همچنان پول دولت را بابت خرید و فروش این برنجها پرداخت نکرده اســت.در پی انتشار این خبر مســئولان وزارت جهاد کشــاورزی نیز در قالب مصاحبههــای متعــدد در این زمینه اعــلام کردند دولــت مطالبه خــود را بهصــورت قانونــی از این فوتبالیســت ســابق بازپس میگیرد و اگر این فرد تا تاریخ مشخصشــده بدهی خــود را نپردازد، ویلای او که به رهن گذاشــته شده، به نفع دولت مصادره خواهد شــد. علی قنبری، مدیرعامل وقت شــرکت بازرگانی دولتی، دراینباره گفته بود در دولت گذشته برنج مانند دیگر محصولات کشاورزی بهدلیل آنکه واردات آن در اختیــار وزارت جهاد کشــاورزی نبود، بدون توجه به نیاز و احتساب تولید داخلی وارد شد؛ اما بــا توجه به وجود مــازاد بیشازحد آن تصمیم گرفته شــد براســاس قانون بودجه سال ۱393 این محمولهها را با انتشــار فراخوانی بهصورت ترهینی به متقاضیان بفروشــیم و برایناساس هر متقاضی، ملکی را برای خرید این برنجها به رهن گذاشت.

به گفته او، برایناساس بهاندازه ۷0 درصد ارزش واقعــی ملک به رهن گذاشتهشــده، بــه آنها برنج فروختیم و در این میان عدهای به وعدهشــان عمل کردند و عدهای دیگر باوجود فروش محصول، هنوز بهــای آن را به دولــت پرداخــت نکردهاند و علت آن را نداشــتن نقدینگی برای تأمین اعتبار آن اعلام کردند. بههمیندلیل ملک به رهن گذاشــته پسر این فوتبالیست معروف را همراه دیگر بدهکاران به اجرا گذاشــتیم و در حال مزایده و فروش آن برای تأمین مطالبات دولت هستیم

پــس از این مصاحبه نیز اتفاقی نیفتاد و بدهکار فوتبالی، بدهیاش را به دولت پرداخت نکرد.

بــه گزارش «شــرق»، حدود یك ســال قبل، یک مقام آگاه در گفتوگو با «فــارس»، پروین را در این خرید زیانده توصیف کــرده و گفته بود: برنجي که بهوســیله شــرکت بازرگاني دولتي به پسر اسطوره فوتبال فروخته شــد، برنج نــازگل ۱۱2۱ بوده که این برنــج از نوع نامرغوب ۱۱2۱ محســوب ميشــود و فرد خریدار در زمان تحویلگرفتن کالا از شــرکت، از نامرغوببــودن کالاي تحویلي مطلع نبوده اســت. از مجموع برنج خریداريشــده از شــرکت بازرگاني دولتي ایران، شــش هزار تن برنــج نامرغوب نازگل ۱۱2۱ بــه خریدار و در کنــار آن ۱0 تن هم برنج ۱۱2۱ مرغوب تحویل داده ميشــود که به گفته منبع آگاه فارس، در زمان رکود منجر به ضرري هنگفت براي پسر اسطوره فوتبال ميشــود. بهدلیل فروشنرفتن ایــن برنجهــا، تصمیم بر این ميشــود بــا دریافت وثیقه و روش ترهیني به شرکتها و افراد متقاضي واگذار شــوند. برایناســاس حدود 20هزارو ۱00 تن از ایــن برنجها به صورت ترهینــي با چک و بهازاي یک وثیقه ملکي 2۷میلیاردتوماني به محمد پروین تحویل داده ميشــود. درحاليکه پســر اســطوره فوتبال، ۱8میلیارد تومان از شــرکت بازرگاني دولتي برنج خریــداري ميکند. به علــت بيکیفیتبودن کالاي تحویلي و رکود بازار، او که یک کارخانه صنایع غذایــي دارد و با هــدف تأمین ســرمایه در گردش اقدام به خرید و فروش محمولــه برنج از بازرگاني دولتي کرده اســت، برنــج تحویلــي را درنهایت با ضرر پنجمیلیاردو ٦00 میلیون توماني میفروشــد. به گفته ایــن منبع مطلع، چهار خریــدار برنجهاي بيکیفیــت بازرگاني دولتي اقدام به شــکایت از این ســازمان کردهاند که محمد پروین یکي از آنهاست. علي قنبري در پاسخ به ادعاهاي مطرحشده، گفت: شــرکت بازرگاني دولتي ایران بهاجبار به کسي برنج نفروخته اســت و تمام خریداران از نوع برنجي که خریداري ميکردهاند اطلاع کافي داشــتهاند. ذخایر اســتراتژیک برنج ما در سال 92 از نوع خیلي خوب بوده و مشــکلي نداشــته و ۱0 خریدار ترهیني برنج از این شــرکت با رضا، رغبت و آگاهي کافي در سال 93 خرید کردهاند. مدیرعامل شرکت بازرگاني دولتي ایران با بیان اینکه مسائلي که درباره نامرغوببودن برنج ۱۱2۱ مطرح ميشــود، بهانه است، گفت: اینها ميخواهنــد پول دولــت را ندهنــد، درحاليکه ما ذرهاي از مطالبات دولت و شــرکت کوتاه نميآییم. معــاون وزیر جهاد کشــاورزي اظهار کــرد: این فرد در زمان خرید نســبت بــه مرغوبیت برنج اعتراضي نداشــت؛ اما حالا که پول شرکت را پرداخت نکرده، چنین مطالبي را بیان ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.