اهدای کتاب نفیس قرآن طباخ به استانداری اصفهان

Shargh - - اقتصاد -

بانک پاسارگاد، در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعــی خــود و در ادامه طرح اهــدای کتب نفیــس بــه دانشــگاهها، مراکز علمــی، نهادها، اســتادان و فرهیختــگان، یک جلــد کتاب نفیس قــرآن طباخهــروی را بهعنوان اثری ارزشــمند و ماندگار، به اســتاندار اصفهان اهدا کرد.به گزارش روابطعمومی بانکپاســارگاد، این قرآن نفیس به خط عبدالله طباخهروی، از شاگردان جعفر تبریزی )بایسنقری(، از قرآنهای نفیس و کمنظیر گنجینه آســتان قــدس رضوی اســت که در ســال ۱0۴0 هجری قمــری وقف حرم حضــرت امامرضا)ع( شده اســت. این کتاب در ســال ۱39۴ با حمایت بانک پاسارگاد چاپ و رونمایی شد.رسول زرگرپور، اســتاندار اصفهان، در مراســم اهدای این کتاب، ضمن تقدیر از بانک پاسارگاد بهعنوان بانک حامی فرهنگ و هنر، اظهار امیــدواری کرد اقدامات این بانک، در حمایت از حفظ آثار ارزشــمند فرهنگی و هنری تداوم یابد. گفتنی است «مصحف شریف خراســان»، در قرن نهم هجری قمری، به وسیله «عبدالله طباخهروی» کتابت شــده و در آســتان قدس رضوی نگهداری میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.