شرکت ملی نفتکش آماده تأمین نیاز ناوگان صادراتی نفت و گاز

Shargh - - اقتصاد -

مدیرعامل شــرکت ملی نفتکش ایــران اعلام آمادگی کرد که در صورت درخواست شرکت ملی نفت ایران میتواند کشــتیهای مــورد نیاز جهت صادرات نفت و گاز را تأمین کند.سیروس کیانارثی، مدیرعامل و عضو هیئتمدیره شرکت ملی نفتکش ایران، در گفتوگو با خبرنگار پایگاه اطلاعرســانی شرکت ملی نفت ایران گفت: شرکت ملی نفتکش ایــران NITC() با ناوگانی به ظرفیت ۱5.5 میلیون تن، بزرگترین شــرکت کشــتیرانی نفتی جهان به لحاظ ظرفیت به شــمار میرود. ناوگان این شرکت هماکنون بــا برخورداری از پرچــم، کلاس و بیمه معتبر، بدون هیچ مشــکلی در آبهای بینالمللی تردد دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.