9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سياست -

متکی در نیویورک: احتمال ورود اســرائیل به یک درگیری نظامی تقریبا صفر است

ولایتی: رهبر انقلاب مرجع نهایی تصمیمات کلان در حوزه سیاست خارجی است

وزارت خارجه آمریکا: کســانی که هیچ اطلاعاتی ندارند دم از حمله به ایران میزنند

طاهری، عضــو کمیســیون فرهنگی مجلس: وزارت ارشــاد بــا هتاکیهــا علیــه احمدینژاد برخوردي قاطع کند

وزیر نفت در اجلاس جهانی نفت و گاز: اوپک به دنبال بازار پایدار نفت است

یوســفنژاد، مخبر کمیســیون صنایــع خبر داد: آغاز بررســی ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی در مجلس

بررسی گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران مجادله نماینــدگان دولت بــا نمایندگان بخش خصوصی؛ بذرپــاش: چرا میگویید تورم نگرانکننده است

به دنبال همراهی کمیسیون امنیت ملی با شورای نگهبــان صورت گرفت؛ کاهش نظــارت بر انتخابات ریاستجمهوری و مجلس

غلامحســین نوذری، وزیر نفت: حمله به ایران با پاسخ شدید روبهرو میشود

بــا حمایت لاریجانی و حســینیان صورت گرفت: رأی مجلس به فوریت طرح امنیت روانی

حسینیان، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: مهار تــورم قبل از ایجاد یــک انقلاب اقتصــادی در ایران محال است

ســخنگوی پنتاگون: حملهای از سوی اسرائیل به ایران در کار نیست

احمدینژاد: بالاخره مقاومت حامیان مفســدان شکسته خواهد شد

در کارگروه تحول اقتصادی صورت گرفت: دعوت رئیسجمهــور از صد اقتصاددان بــرای تبادل نظر و مشارکت

سیدحسن نصرالله: اســرائیل ناتوانتر از آن است که به ایران حمله کند

رئیس مجلــس: تندروی در نقد، اقدام درســتی نیست

با موافقت نمایندگان مجلس شــورای اســلامی مجازات اخلالگران اجتماعی، اعدام خواهد بود

مهــدی هاشــمی، سرپرســت وزارت کشــور: اجــازه خدشــه واردکردن بــه خدمات دولــت را به شایعهپردازان ندهید

سرلشــکر جعفری خبــر داد: برنامهریزی ســپاه پاسداران برای مقابله با تمامی تهدیدات دشمنان

معاون سیاســی وزیر کشــور خبر داد: ارســال نامه به مجلــس برای معرفــی نمایندگان عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب

بذرپاش، مدیرعامل ســایپا: کارهای 2۰ساله قبلی در این دولت سهساله انجام شد

ســخنگوی خانه احــزاب ایران: افراد ناشــناس وسایل خانه احزاب را بردند

کلهر، مشــاور رســانهای رئیسجمهور: برخی از صبر و حوصله دولت در برابر انتقادات سوءاســتفاده میکنند

ســرگئی کیســلیاک، معاون وزیر خارجه روسیه: روسیه دانش هســتهای نیروگاه بوشــهر را به ایران منتقل نمیکند

آیتالله هاشمیرفسنجانی: همه تلاش کنند تا کشور را از توطئههای خارجی، سالم عبور دهیم

آیتالله مکارمشــیرازی: نکنــد گردنکلفتهای سرمایهدار، با زدوبند بهره گسترده ببرند

احمدینژاد: مبارزه با قاچاق کالا نیازمند اقدامی گسترده، هوشمندانه و عالمانه است

آیتالله هاشمیرفســنجانی: عبور از تهدیدات و توطئههای خارجی زیرکی و تدبیر میطلبد

متکی، وزیر خارجه: ایران به گفتوگوی هستهای ادامه خواهد داد

رئیسجمهور: دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی قاطعانه به پیش میرود

حجازی جانشــین فرمانده کل ســپاه: حدی برای آمادگی نیروهای مسلح وجود ندارد

سیدحســن نصرالله: هیچکــس نمیتواند مردان مقاومت را تروریست بنامد

علی لاریجانی، رئیــس مجلس: آمریکا باید درک واقعیتری از ایران داشــته باشــد، اگر به ایران لطمه بزنند قطعا لطمه خواهند خورد

آیتالله هاشمیرفسنجانی: نبود رونق اقتصادی فشار تورم بر مردم را مضاعف میکند

علیاکبر ولایتی: گذاشتن پیششرط برای مذاکره، کار درستی نیست

حاجـــی بابایــــی، عضو هیــئترئیــــسه مجلس: دولت براســاس مصــــوبه مجلس ملزم به ادامه فعالیت غنیســازی اســت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.