4 سال آينده جاي ريسك ندارد

Shargh - - ديپلماسي -

اگــر خاطرتان باشــد، در جريان انتخاب شــهردار در شــوراي چهارم، يکــي از کانديداهاي شــهرداري بودم. آن زمان آقاي محســن هاشمي براي شهرداري اعــام آمادگــي کردند. مرحــوم حضــرت آيتالله هاشميرفســنجاني در ابتدا بنده را به اين امر تشويق کردنــد، اما بعدا نامزدي آقاي محســن هاشــمي را ترجيح دادند و از بنده خواستند که کنار بکشم و بنده هم کنار کشيدم. در انتخابات اخير هم برنامه من اين بود که با قرارگرفتن در مســير انتخابات شــورا، مسير قبلــي را پيگيري کنم، اما وقتي قرار شــد که اعضاي شورا نبايد نامزد شهرداري شوند، بنده بافاصله رسما از کانديداتوري شورا انصراف دادم.

همان زمــان هم مطرح شــد که شــما براي شهرداري انصراف دادهايد. آيا در آن فاصله با شما صحبتي شده بود؟

نه، چنين موضوعي نبود.

در اين فاصله اسامي مختلفي براي شهرداري مطــرح شــده، آيــا از جريــان اصلاحطلب هم دراينباره با شما صحبت شده است؟ شــهردار را اعضاي محترم منتخب شــوراي شهر انتخاب خواهند کرد و در اين زمينه صحبتهايي شده است.

برنامه هم از شما خواستهاند؟

فرايند اين است که فعا هرکدام از اعضاي محترم شوراي منتخب ســه نفر را بهعنوان نامزد شهرداري معرفــي ميکنند، هر تعداد از افراد معرفيشــده که آراي بيشــتري به دســت بياورند، در معرض نامزدي قرار ميگيرند و در آن مرحله شوراي محترم از نامزدها برنامه ميخواهند.

شما برنامهاي تدوين کردهايد؟

بله، يک برنامه جامع و يک برنامه عملياتي تدوين کردهام.

به فهرست شوراي شهر هنگام انتشار نقدهاي زيادي وارد شد. با توجه به اينکه شما تا مقطعي در فرايند اين انتخابات بوديد، چه مرحلهاي طي شد که خروجي آن به چنين فهرستي ختم شد؟

نفس تهيه و ارائه فهرســت از جانب شورايعالي سياســتگذاري اصاحطلبــان کار مثبتــي بــود. به فرايندي که منجر به تهيه فهرســت شــد هم ايرادي وارد نيست. براي رســيدن به يک فهرست 21 نفره از ميــان 700 نفر متقاضي هم به غيــر از طيکردن اين فرايند چاره ديگري وجود نداشت.

امــا ظاهرا براي رســيدن به همان فهرســت 42نفره اتفاقاتي افتاده بود... .

عدهاي نظرشــان اين بود که اصا دليلي نداشت که همه متقاضيان 700 نفر را بپذيريد و بررسي کنيد، چراکه همين فرايند باعث شــد تا بعضي چهرههاي شاخص عما در مسير بررســي حذف شوند و برخي ديگر که ويژگي خاصي نداشتند رو آمدند. عدهاي ديگر بر اين اعتقاد بودند که در بررسي مرحله اول رزومههاي 700 نفر، امکان راستيآزمايي نبود و بررسيها صرفا بر اســاس اطاعات اعامي صورت گرفته و اين ايراد را ميگيرند که ممکن اســت در مرحله رسيدن به 150 نفر مشکاتي در رابطه با بررسي ويژگيهاي افراد بروز کرده باشــد. بالاخره بايد بدانيم کاري که انسان انجام ميدهد، ممکنالخطاست، گاهي خطا، سهوي است و گاهي عمدي. گرچه سعي شده بود خطاي عمدي خداينکرده انجام نشود، ولي عدهاي بر اين باور بودند که بعضي افراد که به طور مستقيم هم در فرايند تهيه فهرست نبودند، بعضا اعمال نظر کردهاند که اين امر منجر به در ليســت قرارنگرفتن چهرههايي شــد که ذهنيت عمومي متوقع حضور آنان در فهرست بود.

حتي برخي کســاني که جزء گروه کارشناسان بررسي سوابق بودند هم بعد از انتشار فهرست به آن نقد کردند.

يکبــار از مرحله 150 نفر بــه 42 نفر و يکبار هم در مرحله 42 نفر به 21 نفر، يکســري افراد بهنوعي گنجانده شدند و ردپاي افرادي که چنين کاري کردند هم معلوم شد. بااينحال، هم رأي بالا و فوقالعادهاي که مردم به فهرست دادند و هم شخصيت و تخصص و ترکيب اعضايي که انتخاب شــدهاند، ارزشمند بود و شــيريني خوبي به کام مــردم نهاده شــد. بااينحال اميدواريــم که در ســال 98 و موضوع مجلس جايي براي بروز چنين مسائلي باز نشود. درمجموع معتقدم کــه بايد به وجوه مثبــت اين کار بيشــتر توجه کنيم. بههرحال چينش فهرســت از بُعد تخصص، ســطح علمي و ســوابق اجرائي در مقايسه با شوراي گذشته از ســطح بالاتري برخوردار است و اينکه منتقدان به ليســت باوجود انتقاداتشان، بافاصله انصراف دادند که کار ارزشــمندي بود، چراکه تمکينکــردن به کار جمعي از ملزومات کار تشکياتي و بيانگر سعهصدر افراد است.

نميتوانيد بگوييد اين عده چه کساني بودند؟!

جاي گفتن نيســت! امــا بايد اين مطلــب را هم يــادآوري کنم که در اين موضوع کار آقاي دکتر عارف ســتودني بود. گرچه عدهاي با آگاهي يا ناآگاهانه به ايشــان حمله کردند، ولي ايشان کار ارزشمندي انجام دادند و از فهرســتي که نتيجــه کار جمعي بود دفاع کردند و تا لحظه آخر پاي فهرســت ايســتادند. مهم بــراي دکتر عارف اين بود که بايد از نتيجه کار جمعي دفــاع شــود. همچنين نقــش آقاي خاتمــي خيلي ارزشمند بود. وقتي فهرست منتشر شد، ايشان از اينکه چهرههاي سرشناس در ليست نبودند ناراحت شدند، اما چون کار را به شــورايعالي اصاحطلبان سپرده بودند و از اين شــورا هم اين خروجي منتشر شده بود، بر آن صحه گذاشتند. اين نشاندادن ظرفيت پذيرش دموکراسي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.