اقلیم کردستان سرکنسول ايران را فراخواند

Shargh - - ديپلماسي -

ايسنا:

دولت اقليم کردســتان عراق با ادعای بمبارانشــدن برخی مناطق اقليم کردســتان از سوی ايران، سرکنسول ايران در آنجا را فراخواند. به گزارش شــبکه رووداو، دولت اقليم کردستان در بيانيهای مدعی شــد: درحالیکه ما به اصول حُسن همجواری و دخالتنکردن در امور ديگران پايبند هســتيم و در مشکاتی که ميان جمهوری اســامی ايــران و مخالفانــش به وجــود آمده اســت، طرف هيچکدام را نگرفتيم، نمیخواهيم شــهروندانمان در مناطــق مــرزی و ســاکنان روســتاهای مرزی هدف قــرار گيرند يــا قربانی بمبارانهــای جمهوری اســامی ايران باشــند. در ادامــه اين بيانيــه آمده اســت: دولت اقليم کردســتان عراق اين بمباران را محکوم میکند و از جمهوری اســامی ايران میخواهد حمله به شهروندان و ســرزمين اقليم کردستان را متوقف کند. دولت اقليم کردستان عراق، سرکنسول ايران در ايــن اقليم را فراخواند و پيامی به او داد تا آن را به تهران برساند. براســاس اين گزارش شبکه رووداو مدعی شد: جمهوری اسامی ايران برخی از مناطق از جمله هضاب و منطقه کوهســتانی هلکورد را هدف قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.