ظريف: ايرانیان فراموش نمیکنند

Shargh - - ديپلماسي -

ايرنا:

محمدجــواد ظريف، وزيــر امور خارجه، در صفحــه توييتــر خود نوشــت: ســوم جولای 1988 کشــتی جنگی آمريکا، پــرواز 655 ايراناير را ســاقط کرد و 290 غيرنظامی را به قتل رســاند. فرمانده کشــتی بهخاطر کشــتار بیگناهان مدال گرفــت. ايرانيان فراموش نخواهنــد کرد. در تاريخ 12 تير 1367 )ســوم جولاي 1988 ميادی( پرواز مسافربری شماره 655 شرکت هواپيمايی ايراناير با شناسه « » از تهران به مقصد دوبی پس از توقف بين راهی در بندرعباس به سمت دوبی در حرکت بود که با شــليک دو موشک هدايتشونده از ناو يواساس وينسنس متعلق به نيروی دريايی ايــالات متحده آمريــکا در ارتفــاع 12 هزار پايی بر فراز خليج فارس ســرنگون شــد و تمامی 290 سرنشين آن که شامل 66 کودک بودند، به شهادت رســيدند. اين اتفاق از نظر ميزان تلفات انســانی، هشتمين جنايت مرگبار هوايی تاريخ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.