اهانعبارهطجزائياتفپاپسخذقطيررهيخ بسه و شبسيتاونهمتحددانوشحلاهرفت

Shargh - - جهان -

همه چشــمها به کويت دوخته شده؛ کشوري که به عنوان ميانجيگر وارد تنشهاي عربستان سعودي و متحدانش با قطر شد و حالا قرار است پاسخ دوحه به شروط رياض و ديگر کشورهاي عربي براي برداشتن محاصره را مخابره کند. در روزهاي گذشــته تحرکات بينالمللي براي مصالحه ميان کشورهاي عرب حوزه خليج فارس به بالاترين ميزان خود رسيده و مقامات آمريکايي و فرانســه و بريتانيا و بســياري از مقامات کشــورهاي منطقهاي در تماسهاي تلفني جداگانه خود بــا مقامات کشــورهاي درگير تــلاش کردهاند ميانهدار يکي از تاريخيترين بحرانهاي کشــورهاي حاشــيه خليج فارس شــوند. ضربالاجل 1۰روزه به قطر يکشنبهشب به پايان رســيد و وزير خارجه قطر هم يک روز پيش از آن در رم گفته بود کشــورش اين درخواســتها را قبول نميکنــد؛ اما در لحظات آخر اين مهلت دو روز ديگر تمديد شــد تا شايد چرخشي در پاســخ قطر ايجاد شود و دســتکم راه گفتوگو ميــان طرفهاي درگير و چانهزني براي کاهش تنش باز شــود. روز گذشــته عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجه امارات متحده، گفت شورهاي عربي همچنان در انتظار پاســخ قطر هســتند. وزير خارجه عربستان هم ابراز اميدواري کرد پاسخ قطر به درخواستهاي همســايگانش مثبت باشــد. هنوز مشــخص نيست در صورت رد درخواســتها از ســوي قطر، عربستان ســعودي و متحدانش چه واکنشي نشان ميدهند؛ اما عادل الجبير، وزير خارجه عربســتان، در کنفرانس خبري مشترک با زيگمار گابريل، همتاي آلماني خود، گفت: پاسخ قطر را که دوشنبه تسليم امير کويت شد، قبل از اتخاذ تدابير لازم به طور دقيق بررسي خواهيم کرد. الجبير قطع روابط با قطر و تحريمهاي اقتصادي عليه اين کشور را اينگونه توجيه کرد که اين اقدامات براي واداشــتن قطر به تغيير سياســتي است که به خود آن و کشــورهاي منطقه ضرر ميرساند. الجبير گفت، با گابريل به بررسي لزوم پاياندادن به حمايت از تروريســم، افراطگرايي و مداخلــه در امور داخلي ديگران به بحث پرداخته؛ مسائلي که خود عربستان نمونه واقعي اين موارد است. درخواستهاي چهار کشــور عربســتان، مصر، امارات و بحريــن از دوحه شامل 1۳ مورد است که بستن شبکه الجزيره، کاهش ســطح روابط با تهران و بستن پايگاه ترکيه در قطر از مهمترين درخواستهاست.

اين در حالي اســت کــه منابع آگاه بــه روزنامه رأي اليــوم دربــاره انعطافپذيــري قطر نســبت به درخواستهاي کشورهاي عربي گفتهاند. آنطور که اين روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشــته، تماسهاي تلفنــي دونالد ترامــپ، رئيسجمهــوري آمريکا، با ملک ســلمان، پادشاه عربســتان و تميم بن حمد آل ثاني، امير قطــر و محمد بن زايــد، وليعهد ابوظبي، نقش مهمي در اين انعطافپذيري قطر ايفا کرد؛ اما هنوز مشــخص نيست عربســتان، امارات و مصر اين عقبنشينيهاي دوحه را ميپذيرند يا نه؟

ايــن در حالي اســت کــه ترامپ پــس از تماس تلفني با پادشاه عربســتان در توييتر خود نوشته بود، اتفاقــات مهمي درباره بحران قطــر رخ خواهد داد. منابــع ديپلماتيک نيز به روزنامه الحياة گفتند، رکس تيلرســون، وزير خارجه آمريکا فشارهاي ديپلماتيکي را بــر قطــر بــراي پذيــرش و تندادنش بــه برخي درخواستهاي کشورهاي عربي وارد ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.