خودروی جنجالی آزاد شد

Shargh - - جهان -

از جملــه افــراد منتقــد به عملکرد شــورای رقابــت در قيمتگــذاری خــودرو، حميدرضــا فولادگــر، نماينده مــردم اصفهــان در مجلس و عضو کميســيون صنايع و معادن مجلس است. او روش شــورای رقابت در قيمتگذاری خودرو را از اســاس دچار اشکال میداند: «شورای رقابت نبايد به صورت موردی در خصــوص قيمت هر خودرو نظر دهد بلکه بايد رويههای قيمتگذاری را تعيين کند». اين نماينده مجلس در گفتوگو با مهر تأکيد میکند: «شورای رقابت بايد رويههای قيمتگذاری را در مــواردی که انحصار وجــود دارد تعيين کند؛ البتــه معتقديم صنعت خودروســازی کشــور ما هنوز در شــرايطی نيست که در رقابت واقعی قرار داشته باشد و در شــبهانحصار است؛ با اين شرايط قبول داريم که شورای رقابت بايد در قيمتگذاری دخالت داشــته باشــد اما اين به آن معنی نيست که به صورت مــوردی روی تکتک خودروها نظر بدهد». به گفته او «ورود شــورای رقابت به تعيين قيمت بــرای خودروهــا بايد اينگونه باشــد که با درنظرگرفتن شــاخصهايی از قبيــل تورم، کيفيت، حاشيه سود و ساير شاخصها رويههای مشخصی تدوين کند که از طريق درنظرگرفتن آن شــاخصها بتــوان قيمتگــذاری روی خــودرو را انجام داد.» فولادگر حتی نيازی به دخالت شــورای رقابت در موضوع نظارت و قيمتگــذاری هم نمیبيند و از نقش سازمان حمايت از مصرفکنندگان يا مجلس سخن میگويد: «خودروساز بايد قيمتگذاری را با رعايت قواعد و رويههای شورای رقابت انجام دهد و بعد از آن هم سازمان حمايت از مصرفکنندگان يا مجلس نظارت داشــته باشند که اين موضوع به درستی انجام شود .»

افزایش قيمت، غيرمنطقی است!

رئيس شورای رقابت ديروز در حالی از افزايش قيمــت خودروهــای توليد داخل ســخن گفت که برخــی از اعضای شــورای رقابت ايــن افزايش را غيرمنطقی میدانند. آلبــرت بغزيان، اقتصاددان و نايب دبير هيئت تجديدنظر شــورای رقابت يکی از همين افراد است. او به خبرآنلاين گفته است شيوه افزايش قيمت خودرو در ايران غيرمنطقی اســت: «افزايــش قيمت خــودرو در شــرايط کنونی فاقد منطق اقتصادی اســت؛ قيمت خــودرو در حالی افزايــش يافته که هيچ دليــل منطقیاي برای اين اقدام وجود ندارد و متأسفانه طبق يک سنت غلط، قيمتها هر ســال نسبت به ســال گذشته افزايش میيابد». او که پيش از اين در گفتوگو با «شــرق» تأکيد کرده بود خودروسازان فقط در صورت بهبود برخی پارامترهای تعيينشــده از ســوی شــورای رقابت میتوانند نســبت به افزايش قيمت خودرو اقدام کنند، میافزايد: «شــورای رقابت در شرايطی پيشنهاد خودروسازان برای افزايش قيمت خودرو را پذيرفته که متأســفانه هيچ تغييــری در کيفيت خودروهای توليدی در ايران اتفاق نيفتاده اســت .» بغزيان اين تصميمات شــورای رقابت را نيز سبب تضعيــف جايــگاه شــورا در بين مــردم و صنايع میداند: «شيوههايی از اين دست شورای رقابت را از جايگاه اصلی و اصيــل خود خارج میکند؛ قرار بر اين بود که شــورای رقابت با بررســی شرايط، بر پايــه بهبود کيفيت و افزايش بهرهوری، نســبت به افزايش قيمت خودرو اقدام کند.»

بهجای افزایــش قيمت، هزینــه توليد را کاهش دهيد

يکــی از اصلیترين دلايل خودروســازان برای افزايــش قيمــت محصــولات داخلــی، افزايش هزينههای توليد ناشــی از افزايش تورم در ســال جديد بوده اســت. بااينحال، بغزيان اين اســتدلال را هم ســاخته ســاختار غلط اقتصادی کشــور ما میدانــد و میگويــد : «هر ســال خودروســازان با اســتناد به افزايش دســتمزد و مواد اوليه نســبت به افزايش قيمتها اقــدام میکنند؛ اين در حالی است که هزينه توليد در ايران بسيار بالاست و لازم است برای بهبود شــرايط توليد، کنترل هزينهها در ســاير بخشها اتفاق بيفتد». به گفته او، بهرهوری پاييــن در صنعــت، مشــکلات فراوانــی را ايجاد کرده و شــايد بهتر بود به جای آنکه خودروسازان ســادهترين راه را برای پيشــگيری از کاهش ســود انتخاب کنند، تغيير ســاختار توليــد را مدنظر قرار میدادند. اين اقتصاددان ســاختار صنعتی کشــور را نيز مورد انتقاد قــرار میدهد و میافزايد: «يکی از مهمترين مشــکلاتی که صنعت ايران از آن رنج میبرد، بالابودن قيمت تمامشــده در مقايســه با استانداردهای رايج بينالمللی است؛ اين اتفاق در حالی میافتد که کيفيت کالاهای توليدی در ايران نيز چندان بالا نيست؛ حالا چطور میشود با کالايی که قيمت تمامشــده بالا و کيفيت پايينی دارد، وارد بازار جهانی شــد؟ طبيعی است که در اين شرايط نــگاه توليدکننده به بازار داخلــی میافتد و تلاش میکنــد موقعيت خــاص و ويژه خــود را در بازار داخلــی نگه دارد و مانع از تغيير وضعيت شــود؛ درحالیکه میتوان با تدوين يک برنامه ســاختاری در ميانمدت هزينههای ســربار توليد را شناســايی و با حمايت سياســتگذار، نســبت بــه کاهش آن اقدام کرد؛ بنابراين معتقدم در شــرايط کنونی رويه افزايش قيمت خودرو، رويهای ضدرقابت اســت و نمیتواند تقويت بنيانهــای صنعت ايران را دربر داشته باشد اما متأسفانه صنعت ايران نيز هميشه سادهترين و بیدردسرترين راه را برای حل مشکلات خود انتخاب میکند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.