جزئيات پاسخ قطر

Shargh - - جهان -

برخــي خبرهــا از نرمــش احتمالــي دوحــه در برابــر همســايگانش حکايــت دارد. روز گذشــته خبرگزاريهاي فارســي به نقل از شــبکه الميادين جزئيات پاسخ قطر را در 1۰ بند منتشر کردند: 1. درخواست کاهش سطح روابط ديپلماتيک قطر با ايران در صورت التزام همه کشــورهاي حاشــيه خليج فارس و اخراج همه ايرانيها از اين کشورها عملي خواهد شد. ۲. قطــع روابط قطر بــا ايران ازجملــه در بخش اقتصادي به شــرط اقدام متقابل کشورهاي عربي حاشــيه خليج فارس بهويژه امارات عملي خواهد شد. ۳. تعطيلــي پايگاه نظامي ترکيه در قطر به شــرط اقدام متقابل همه کشــورهاي عربي حاشيه خليج فارس در بســتن پايگاههاي خارجي در کشورهاي خود عملي ميشود. ۴. قطر هرگونه ارتباط خود با گروههاي تروريســتي را که از ســوي سازمان ملل تعيين شدهاند، تکذيب ميکند. البتــه تأکيد ميکند که اخوانالمســلمين جايي در اين فهرست سازمان ملل ندارد. 5. قطر اتهامات مطرحشده در زمينه حمايت مالي اين کشــور از تروريسم را بدون ارائه دلايل و مدارک روشن، رد ميکند. ما فهرست گروههاي تروريستي را که مورد تأييد ســازمان ملل است، فقط پذيرش ميکنيم. ۶. قطر تحويل کســاني را که «پناهنده سياســي و شــخصيتهاي اهل ســنت تحت ظلــم مقيم در اراضي خود» معرفي کرده، رد ميکند. 7. قطر تعطيلي شــبکههاي تلويزيون و رســانهاي رســمي و غير رســمي خود را رد ميکنــد؛ اما در صــورت تعطيلي العربيه، اســکاي نيوز، الحدث و شبکههاي مصري دســت به اقدام متقابل خواهد زد. ۸. قطر تأکيــد ميکند که در امور داخلي هيچکدام از کشــورهاي عربي حاشــيه خليج فارس دخالت نميکند. برخــلاف امارات که در امور قطر و کويت دخالــت و عليه آنهــا اقــدام تحريکآميز ميکند؛ همچنين در امور عمــان دخالت اطلاعاتي کرده و در تلاش براي انجام کودتا در اين کشور است. ۹. قطر ارتباط خود را با برخي مخالفان کشورهاي عربي حاشــيه خليج فارس يا حمايت از آنها را رد کرده؛ اما ارائه تابعيت قطري به کســاني که تمايل پذيرش آن را دارند، يک مسئله حاکميتي ميداند. 1۰. قطر درخواســتها در زمينــه پرداخت غرامت به کشــورهاي تحريمکننده را رد ميکند و خواستار دريافت غرامت برای «اقدامات احمقانهاي» است که در حق اين کشــور در روزهاي اخير اعمال شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.