رخنه به دژ داعش

Shargh - - جهان -

سه سال از زمانی که ابوبکر البغدادی، رهبر داعش در مسجد النوری شــهر موصل، رقه را بهعنوان مرکز خلافت خود اعــلام کرد، میگذرد. موصــل که چند روز پيش آزاد شــد و حالا بعد از ماههــا نبرد، نيروهای دموکراتيک ســوريه که از حمايت آمريکا برخوردارند، موفق شدهاند به پايتخت خلافت خودخوانده داعش نفوذ کرده و در ادامه عمليات برای آزادکردن شــهر رقه از کنترل داعش، وارد بخش قديمی اين شهر شوند. در واقــع، ائتلاف تحت رهبری آمريکا با بمبــاران و تخريب بخشهايی از ديوار قديمی مرکز شــهر رقه که باقیمانده دژ تاريخی آن اســت، اين امکان را برای کردها فراهم آورد که وارد بخش قديمی اين شــهر شوند. ديــوار تاريخی اطراف بخش قديمی نزديک دوهزارو 5۰۰ متر طول دارد کــه در حملات ائتلاف ۲5 متر از آن منهدم شــده اســت. پيشتر مرکز فرماندهی آمريــکا که عمليات ضدداعش را هدايــت میکند، از کنترل تمامی بزرگراههای منتهی به رقه و محاصره کامل اين شــهر به وسيله نيروهای دموکراتيک ســوريه خبر داده بود. با تنگشدن حلقه محاصره در رقه، گفته میشــود هزاران جنگجوی داعش از رقه به قلمرو داعش در شــهر ديرالزور فرار کردهاند. بااينحال طبق اعــلام نيروهای ائتلاف، نزديک به دوهزارو 5۰۰ نيروی داعش همچنان در رقه حضور دارند.

از ديگر سو، فرستاده ويژه حقوقبشر سازمان ملل، با تشديد درگيریها در رقــه، درباره جان صد هزار غيرنظامی که در اين شــهر گير افتادهاند، ابراز نگرانی کرده اســت. بمباران شديد رقه در هفتههای گذشته، باعث ايجاد سردرگمی در ميان ساکنان اين شهر شده است که علاوه بر تهديد نيروهای داعــش، حال خود را در زير بمباران ســنگين ائتلاف میبينند. طبق اعلام ســازمان ملل، فقط در ماه ژوئن ســال جاری، 17۳ شهروند در جريان بمباران هوايی و حملات زمينی در رقه کشــته شــدهاند. گفته میشود که داعش از شهروندان بهعنوان سپر انسانی در حين جابهجايی در اين شهر اســتفاده میکند. البته متقابلا گزارشهايی نيز درباره انجام برخی بدرفتاریها و نقض قانون از ســوی نيروهای دموکراتيک سوريه، از جمله بازداشت خودسرانه، آدمربايی و استفاده از کودکان در مناطق تحتکنترلشان در خارج از رقه وجود دارد. ايالات متحده تاکنون به اين اتهامات عليه همپيمانانش پاسخی نداده است.

نيروهای دموکراتيک ســوريه، ائتلافی از شــبهنظاميان کرد و عرب و ديگر اقيلتهای قومی اســت که ماههاســت عليــه مواضع داعش در رقه میجنگند. بااينحال، اين مســئله چندان به مذاق برخی کشورهای همسايه از جمله ترکيه خوش نيامده است. چند روز پيش بود که رجب طيب اردوغان عنوان کرد آمريکايیها با مســلحکردن کردها در سوريه، مرتکب اشــتباه بزرگی شــدهاند. بخــش عظيمی از نيروهــای کردهای دموکراتيک را «يگانهای حفاظت مردمی » تشکيل میدهند که بهعنوان شــاخه کردی حزب کارگران کردستان يا همان پکک شناخته میشود. همين مســئله باعث ايجاد نگرانیهايی در آنکارا شــده اســت. پکک سالهاســت با دولت ترکيه به صورت مسلحانه میجنگد و از سوی اين کشــور بهعنوان يک گروه تروريستی شناخته میشود. در همين رابطه به گــزارش اينديپندنت، در برخی جبههها مانند شــمال حلب، تبادل آتش ميــان نيروهای دموکراتيک کــرد و نيروهای ترک صورت گرفته اســت. ارتش ترکيه نيز حمله به برخی مواضع «يگانهای حفاظت مردمی» را در جنوب شهر اعزاز تأييد کرده است. حتی گمانهزنیهايی در اين رابطه صــورت گرفته که آنــکارا قصد انجام حملاتــی را در نقاط تحت کنترل نيروهای دموکراتيک سوريه دارد.

تــلاش نيروهای دموکراتيک ســوريه برای آزادســازی رقه تحت نام عمليات «خشــم فرات»، از نوامبر ســال گذشته آغاز شــد. هدف اولين مرحله اين نبرد، تصرف مسيرهای شمالی شهر بود. در ماه دسامبر سال گذشــته، اين نبرد وارد مرحله دوم خود شد که تصرف روستاهای تحت تصرف داعش در حومه غربی اين شــهر بود. در مرحله ســوم که اوايل ســال جاری آغاز شــد، نيروهای دموکراتيک سوريه، شــروع به پيشروی برای تصرف بخشهای روســتايی شــرق رقه کردند. مرحله چهارم اين نبرد به خاطر بازپسگيری شهر طبقه، بسيار طولانی و فرسايشی شد اما ســرانجام نيروهای دموکراتيک با تصرف اين شهر خود را مهيای مرحله پنجم اين نبرد کردند که همان حمله مســتقيم به خود شهر رقه است. به نظر موفقيت روز گذشته نيروهای دموکراتيک سوريه را بايد اولين گام از پنجمين و آخرين مرحله اين نبرد طولانی دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.