سينما بعد از عباس کيارستمی

Shargh - - ويژه سالگرد درگذشت عباسكيارستمي - فرانک آرتا

چندی پیش دوســتی از سر دلسوزی و فرط علاقه در حالی که اشــک در چشــمانش حلقه زده بود به من میگفت اینهمه «ویژهنامه» و «یادنامه» برای عباس کیارســتمی در روزنامــه چاپ کردهاید چــه فایدهای دارد؟! آیا همه این کارها باعث میشــود که او به این دنیا برگردد؟ او به دلیل سهلانگاری از میان ما رفت و با همه عشــقی که به زندگی داشــت هرگز و هرگز برنخواهد گشت! و تنها برای ما یک «افسوس» باقی گذاشت... .

مــن هم در پاســخ او به این جمله بســنده کردم و گفتم؛ «افســوس»گفتنِ ما در کســری از ثانیه تمام میشــود، اما بــه درازای تاریخ هفتهزارســاله این سرزمین عمق دارد!

واقعیت این اســت که اغلب در تاریخ سرزمینمان داشــتههای خود را قدر ندانســتهایم! هــر بزرگی در هر مرحله از سرگذشــت پرفرازونشــیب این مرزوبوم جلوتر از دیگران گام برداشــت و بالاتر از لحافِ تاریخ قد برافراشــت با انواع و اقسام تهمتها و فحاشیها مطرودش کردیم! و تنها گذر زمان غبارهای حسادت و بخــل را از میــان آنها زدود و تــازه آیندگان متوجه بهای او شــدند. هرچند کــه بهمثابه نوشــدارو بعد از مــرگ ســهراب، آن عزیــز از روزگار خــود طرفی نبســت و به دیار باقی شــتافت! اما دستکم قلیلی از آینــدگان نام و آثار آنها را پاس داشــته و به نســل بعد از خود انتقال دادهاند. نظیر داســتان فردوســی و ســلطانمحمود غزنوی. مادامی که فردوسی زنده بود، مورد عتابسلطان قرار گرفت. تا اینکه دستآخر سلطانمحمود به غزنه بازمیگردد و دستور میدهد که معــادل ‪۶ 0‬هزار دینار نزد فردوســی ببرند و از او عذرخواهی و دلجویی کننــد، اما هنگامی که کاروان هدیــه ســلطان از یکی از دروازههای شــهر رســید، پیکــر فردوســی را از دروازه دیگــر راهی گورســتان میکردنــد! و کینــه و نفرتپراکنی علیه «فردوســی ثانی در حکمت»، دامنگیرش شــد و شــیخ اشراق را در 38سالگی جوانمرگش کردند و لکه ننگ همچون داغی بر پیشانی نامردان روزگارانش باقی ماند.

حکایــت عباس کیارســتمی هم چنین اســت. تا آن زمــان که زنده بــود، به انواع و اقســام تهمتها او را راندنــد. وقتی که بیمار شــد، انگارنهانگار یکی از هنرمنــدان بنام روزگار بود کــه نام عزیز ایران را در جهان ســینما طنینانداز کــرده. بهراحتی از کنارش گذشــتند!! و ناباورانه و با همه عشــقی که به زندگی داشت، رهســپار دیار باقی شــد! حالا هم ماها که از همــان ابتــدا از علاقهمنــدان او بودیم و هســتیم و خواهیم بود بــا چاپ مطلب و انــواع ویژهنامه او را یادآور میشویم. چون از تاریخ درس گرفتهایم که قدر این بزرگان را بدانیم. در ســتایش کارهای این بزرگان بنویسیم، این حرکت را به سنت حسنهای تبدیل کنیم و یادآور شــویم که باید همواره بر اتاق تاریک جهل، چراغی بیفروزیم تا همگان بدانند که قدردان بزرگان این مرزوبوم هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.