پنج قاره

Shargh - - حوادث -

شروع تحقیقات پلیس هند روی پرونده زنی که 5 بار مورد اسیدپاشی قرار گرفته است شــینهوا:

پلیس هند از تحقیقات جدی روی پرونده زنی خبر داد که از یک تعرض گروهی جان ســالم بهدر برده ولی پنج بار مورد اسیدپاشی قرار گرفته اســت. زنی در هند که از یک تعــرض گروهی نجات پیدا کرده و تحت محافظت نیروهای مســلح پلیس بود، در ایالــت «اوتار پرداش» برای پنجمینبار مورد حمله اسیدپاشــی قرار گرفت. براساس این گزارش، یکشنبهشب درحالیکه قربانی میخواسته آب به خوابگاهش ببرد، برای پنجمینبار با حس سوزشــی شــدید، فریاد بر میآورد. این حادثه نزدیک کافهای روی داد که به وســیله قربانیان اسیدپاشــی مدیریت میشــود و شــبانهروزی تحت محافظت پلیس اســت چراکه تمام آنها به دنبال نزاع بر سر مالکیت، تهدید به اسیدپاشــی و قربانی آن شدهاند. به گفته رئیس پلیــس اوتار پرداش، این زن زمانی که خــارج از خوابگاه خود در محوطه کافه بوده، مورد حمله قرار گرفته و ســمت راست صورتش دچار آسیب میشــود. این زن برای اولینبار در ســال 2008 از ســوي افــرادی که به او تعــرض کرده بودند، مورد حمله اســیدی قرار گرفــت و پس از آن در ســالهای 2012 و 2013 این اتفاق دوباره تکرار شــد؛ بــا این هدف که او را ترســانده تا از دعوی خود در دادگاه صرفنظر کند. در ماه مارس ســال جــاری نیز دو مرد در قطار به گلوی او اســید ریختنــد، زمانی که او در راه بازگشــت به روســتای زادگاهش بود. وزیر داخلی ایالــت اوتار پرداش در همــان ماه به عیــادت او رفت و پس از دلجویی قول دســتگیری عاملان حادثه و محافظت وی به وســیله نیروهای پلیس را داد و دو عامل حادثه نیز دســتگیر شدند. براســاس آمار دولتی، صدها حمله اسیدی علیه زنان اتفاق افتاده اســت و اغلــب قربانیان که قیافه و زیبایی خود را از دســت دادهاند، زنانی هســتند که قربانی حسادت جنس مخالف خود شدهاند. با وجود رأی صادره از سوی دادگاه عالی در سال 2013 مبنی بر اینکه فروش اسید باید طبق قاعده و قانونی خاص باشد، ولی در همه شهرهای هند این مواد به راحتی و آسانی در اختیار همه قرار میگیرد.

28 مجروح در تیراندازی آرکانزاس آمریکا

شینهوا: به دنبال وقوع تیراندازی در یک باشگاه شبانه در «لیتلراک» ایالــت ارکانزاس که صبح شــنبه روی داد، 28 نفر زخمی شــدند. پلیس محلی با اعلام این خبر که در حادثه تیراندازی لیتلراک دســتکم 28 نفر مجروح شدهاند، گفت: قربانیان این حادثه تیراندازی در شرایط مناسب به ســر میبرند و همگی تحت درمان هســتند و جای نگرانی نیست. حادثه تیراندازی در باشــگاه «پاور آلترا لانگ» در شهر لیتلراک به وقوع پیوست و گفته میشــود همه مجروحان حادثه بین 16 تا 20 سال دارند. پلیس بر این باور اســت که این حادثه تروریستی نبوده و به نظر میرسد بر سر یک بحث و نزاع اتفاق افتاده باشــد. بررسی علت این حادثه همچنان از سوي نیروهای پلیس در حال انجام است.

تاکسی، راننده تاکسیها را زیر گرفت رویترز:

برخورد تاکسی با عابران در آمریکا 10 مجروح بر جای گذاشت. در حادثه برخورد یک تاکسی با عابران پیاده در شهر بوستون ایالت ماساچوست آمریکا، دستکم 10 نفر مجروح شدهاند. به گفته سخنگوی پلیس بوستون حال یکی از مجروحان وخیم است و سه نفر دیگر به شدت مجروح شدهاند. تاکســی پس از برخورد بــه جدول و عبور از روی آن با چند راننده تاکســی که منتظر مسافر بودند، برخورد کرد. به گزارش پلیس این حادثه تروریستی نبوده اســت و راننده تاکســی که فردی 56ساله است به پلیس گفته که به جای ترمز به اشــتباه پایش را روی پدال گاز فشار داده است. پلیس، تاکسی تصادفی را توقیف کرده و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.