سارق بدشانس، خانه قاضی پروندهاش را سرقت کرد

Shargh - - حوادث -

شرق: سارق سابقهداری که به طور اتفاقی از خانه قاضی پرونده کلاهبرداری خودش سرقت کرده بود، با رأی دادگاه به قطع ید )دست( محکوم شد.

به گزارش خبرنگار ما، ســال 94 مأموران متوجه رفتار مشکوک دو مرد در حــال جابهجایی اموال یک منزل در خیابان کارگر شــمالی شــدند و با هوشــیاری در یک زمان مناسب آنها را غافلگیر کردند. دو مرد سارق زمانی که متوجه حضور مأموران در محل شــدند، پا به فرار گذاشــتند اما پس از تعقیبوگریز در نهایت مأموران آنها را دســتگیر و بازجویی کردند. مأموران در تحقیقات اولیه خود متوجه شــدند این دو مرد کــه مهران و رامین نام دارند، افراد سابقهداری هستند که سابقه کلاهبرداری نیز دارند؛ این در حالی بود که سارقان به مأموران گفته بودند تاکنون سابقهای نداشتهاند و اولینبار است که دست به چنین کاری میزنند. مأموران در ادامه تحقیقات متوجه شــدند این دو مرد تاکنون از شش منزل مســکونی در غرب تهران سرقت کردهاند که یکی از آنها منزل قاضی پروندهای است که رامین در آن به جرم کلاهبرداری محاکمه و محکوم شده بود و قاضی در آن پرونده در مجازات رامین تخفیف داده بود تا به او فرصت دوبارهای بدهد اما او از این فرصت اســتفاده نکرد و بار دیگر به کارهای خلاف روی آورد. این دو مرد هنگامی که متوجه شدند نمیتوانند موضوع را از پلیس پنهان نگه دارند و مأموران مســتندات محکمی علیه آنها دارند، به کار خود اعتراف کردند. مهران به مأموران گفت: شــرایط مالی خوبی نداشــتم، برای همین با دوستم رامین نقشــه کشیدیم از منازل ســرقت کنیم. برای همین منازلی را که رفتوآمد در آنها کم بود، شناســایی و از آنها سرقت میکردیم. رامین نیز حرفهای دوستش را تأیید کرد و گفت: تاکنون همراه با مهران از شش منزل مسکونی سرقت کردهایم.

بهاینترتیب با توجه به شــکایت شــاکیان و گفتههای متهمان و سایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواستی علیه متهمان صادر و پرونده برای رســیدگی به شعبه هشــت دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاست قاضی اصغرزاده ارسال شد. روز گذشته مهران به دلیل اینکه در یکی از زندانهای کرمانشاه در حال گذراندن محکومیتهای قبلیاش بود، از زندان کرمانشاه به تهران اعزام نشده بود، به همین دلیل به اتهام او رسیدگی نشد، اما رامین برای دفاع از خود پای میز محاکمه رفت. در ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواســت را قرائت کرد؛ او گفت: این افــراد از هر منزلی بین 20 تا صد میلیون تومان سرقت کردهاند؛ حتی در یکی از منازل 16 دست لباس، پرده و شوفاژ نیز به سرقت بردهاند. پس از قرائت کیفرخواست شکات به ترتیب در جایگاه ویژه حاضر شدند و شکایت خود را مطرح کردند. بعد از آن رامین در برابر قضات ایســتاد و گفت: من همه سرقتها را قبول ندارم و فقط در یکی از سرقتها شرکت داشتم. او در پاسخ به این سؤال که چرا در بازجویی به ســرقت از شش منزل اعتراف کرده است، گفت: مهران، من و خانوادهام را تهدید کرد برای همین مجبور به اعتراف شدم. گفتههای رامین در حالی بود که مأموران برخی از اموال مســروقه را در خانه او کشف کرده بودند و یکی از شاکیان به قضات گفت: از منزل من یک دوربین فیلمبرداری سرقت شــده بود که بعد از کشــف آن متوجه شــدم رامین با آن از سفر شمالش فیلمبرداری کرده است.

با پایان گفتههای شــاکیان و متهم، ختم جلسه اعلام شد. قضات وارد شور شدند و رامین را به قطع ید محکوم کردند؛ مهران نیز در روزهای آینده پای میز محاکمه خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.