دستگيری باندی که هر روز سرقت میکردند

Shargh - - حوادث -

شرق: ســارقانی که با تشــکیل باندی تقریبا هر روز ســرقت میکردند، بهزودی برای محاکمه به دادگاه معرفی میشوند.

ایــن مجرمان ســابقهدار که در یک ســال 288 ســرقت انجام دادهاند، در مجموع از این ســرقتها 26 میلیارد تومان به دست آوردند.

متهمان سال گذشته به وسیله مأموران بازداشت شدند اما با تخریب محفظه هواکش بازداشتگاه فرار کردنــد، با این حال در فاصله کوتاهی پس از فرار در شهرهای مختلف شناسایی و دستگیر شدند. پس از آن مأموران در قالب چند گروه عملیاتی جستوجو دســتگیری آنها را آغاز کردند و توانستند به سرنخی دســت یابند و رد پــای آنها را در شــهرهای تهران، مشــهد و همدان به دســت آوردند و با گذشــت دو هفته از فرار در مخفیگاههایشان دستگیر شدند.

شش متهم با انتقال به شــعبه چهارم بازپرسی دادســرای عمومــی و انقــلاب ناحیــه 34 تهــران بازجویی شــدند و نحوه فرار خود را تشــریح کردند و بار دیگر برای ادامه تحقیقــات در اختیار مأموران پلیــس آگاهی تهــران قــرار گرفتند. این افــراد در مدت بازداشــت با معرفی منازلی که از آنها سرقت کرده بودند، نحوه ســرقتها را نیز تشــریح کردند و گفتند: قبــل از اینکه بخواهیم وارد خانهها شــویم، آنها را شناســایی میکردیم، البته گاهی در صحبت بــا دیگران متوجه میشــدیم در کــدام خانه پول و طلاي زیادی وجــود دارد و از زیر زبــان آنها طوری که متوجه نشــوند قصد ســرقت داریم، مشخصات خانه را میگرفتیم و برای ســرقت اقدام میکردیم. متهمان درباره شیوه ســرقتها گفتند: بیشتر مواقع توپــی قفل در را میشکســتیم و شــبانه وارد خانه میشدیم و اشیاي باارزشــی را که از قبل پیشبینی میکردیم آنجا وجود دارد، با خود میبردیم. مثلا در یکی از ســرقتها اموالی به ارزش دو میلیارد تومان سرقت کردیم.

با پایان تحقیقات اولیه بازپرس پرونده با تشــدید قرار وثیقه متهمان ســابقهدار قرار جلب دادرســی )قرار مجرمیت( این افراد را صادر کرد و رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.