محاکمه مأمور پليس به اتهام قتل یک جوان

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مأمور پلیس که متهم اســت در یک شــلیک شــتابزده جوانی را به قتل رسانده اســت، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

به گزارش خبرنگار ما، اســفندماه ســال 93 پلیس باخبر شد در درگیری دو نفر از مأموران نیروی انتظامی بــا دو جوان یکی از آنها به قتل رســیده اســت. مأمور پلیس بازداشت شــد. او درباره آنچه اتفاق افتاده بود، گفت: با ســربازی که کلانتری در اختیارم گذاشــته بود، با ماشــین در حال گشتزنی بودیم که متوجه یک پراید شدیم. دو نفر سوار پراید بودند؛ یکی از آنها پیاده شد و به ســمت یک پژوپرشیا رفت. همان زمان به من بیسیم زدند که یــک پراید شــبیه پرایدی که ما دیــده بودیم، ســرقت شده است. من به سمت راننده پراید رفتم تا از او بخواهم مدارک ماشــین را بدهد اما یکدفعه او فرار کرد. در تعقیبوگریز چند بار دستور ایست صادر کردم.

مأمــور پلیس گفت: وقتی نایســتاد، درحالیکه یک موتــوری جلوی او پیچید و ســرعتش را کم کرد، به او نزدیک شــدیم و من به سمت لاســتیک ماشین شلیک کــردم. تیرم به هدف نخورد و پلاک ماشــین شکســته شــد. بعد دوباره تعقیب و گریز ادامه داشــت تا اینکه در خیابانی او را گیر انداختیم. من از ماشــین پیاده شدم و ســه متر با مقتول فاصله داشتم. دوباره به او دستور ایست دادم اما یکدفعه ماشینش را به حرکت درآورد. در همین حین مردی که روی صندلی شاگرد بود، پیاده و متواری شــد که سرباز همراه من او را گرفت. من هم به راننده نزدیک شــدم، بــرای اینکه جلوی حرکتش را بگیرم دوباره لاســتیک را هدف گرفتم اما تیر دوباره به شیشــه برخورد کرد، بعد در ماشین باز شد و پسر جوان به زمین افتاد.

هرچنــد مرد مأمــور مدعی بود قانــون بهکارگیری سلاح را رعایت کرده اســت اما با توجه به درخواست قصــاص اولیــای دم، پرونده براي رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان تهــران رفت. روز گذشــته در جلســه رســیدگی یک بار دیگر مــرد مأمور تأکیــد کرد بهعمد دســت به قتل نزده و قصــد متوقفکردن جوان فراری را داشته و همه قوانین بهکارگیری سلاح را هم رعایت کرده است. با پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.