مرگ مرد میانسال داخل چاه بر اثر «برقگرفتگی »

Shargh - - حوادث -

ســخنگوی آتشنشــانی ورامیــن گفــت: مرد میانســال حین حفر چاه و اســتفاده از بالابر دچار برقگرفتگی شــد و جان باخت. بهنــام کرمانی با اعلام خبر محبوسشــدن یک کارگــر در چاهی در روستای ایجدانک ورامین درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ســاعت 17:29 دوشنبه محبوسشدن یک کارگر در یک چاه در روســتای ایجدانک بخش جوادآبــاد ورامیــن به ســامانه 125 آتشنشــانی ورامین اعلام شــد که بهسرعت تیم نجات ایستگاه مرکزی آتشنشــانی ورامین به محل حادثه اعزام شــد. سخنگوی ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی ورامیــن ادامه داد: با حضور آتشنشــانان در محل حادثه، دیده شــد یک مرد میانسال حین حفر چاه و اســتفاده از بالابر دچــار برقگرفتگی و داخل چاه محبوس شــده اســت. وی با اشاره به ســرعت عمل آتشنشــانان در خارجکردن کارگر محبوسشــده خاطرنشان کرد: آتشنشانان پس از ایمنسازی محل حادثه با ایجاد کارگاه روی دهانه چاه موفق شــدند فرد محبوسشده را از عمق چاه خارج کــرده و به عوامل اورژانــس تحویل دهند. کرمانی تصریح کرد: پس از معاینات اولیه مشخص شــد این فرد بهعلت شــدت حادثه جان خود را از دست داده است که درنهایت محل حادثه تحویل عوامل انتظامی شد و آتشنشانان در ساعت 18 به عملیات خود پایان دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.