9 میلیارد ریال جزای نقدی قاچاقچی مشروبات الکلی

Shargh - - حوادث -

ایرنــا:

دادگاه انقلاب شهرســتان گنبدکاووس واقع در شرق استان گلستان قاچاقچی مشروبات الکلی را بــه پرداخت 9 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد. رئیس دادگاه انقلاب شهرستان گنبد کاووس گفت: این فرد ســال گذشــته با کامیونت هزارو 606 بطری مشــروبات الکلی خارجی را از یکی از اســتانهای غربی کشور به گلستان قاچاق کرده بود و قبل از توزیع در اســتان دســتگیر شد. حجتالاســلام غلامرضا تیموری افــزود: این فرد علاوه بر پرداخت جزای نقدی، به پنج سال حبس و ضبط خودروی کامیونت نیز محکوم شده است.

وی اضافــه کــرد این حکــم قابــل اعتراض در دادگاه تجدیــد نظر اســتان گلســتان اســت. حجتالاســلام تیموری دربــاره پرونــده قاچاق 276کیلوگرمی تریاک هم گفت: رســیدگی به این پرونده به پایان رســید و دادگاه با مجرمشــناختن متهم، او را به 15 ســال حبس محکــوم کرد. به گفته وی؛ این فرد ســال گذشــته مــواد مخدر از نوع تریاک را با جاســازی در کامیون به گلســتان منتقل کرد و قصد توزیع آن را داشــت که دستگیر و زندانی شــد. رئیس دادگاه انقلاب گنبد کاووس گفــت: کامیون ایــن فرد نیز به نفــع دولت ضبط شــده است. حجتالاسلام تیموری ادامه داد: این پرونــده هماکنون در دیوان عالی کشــور در حال رسیدگی برای فرجامخواهی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.