دستگیری قاتل فراری پس از 2۱ سال

Shargh - - حوادث -

میزان:

فرمانده انتظامی اســتان بوشهر گفت: فردی که 21 ســال پیش با ضربــات چاقو فردی دیگــر را در «برازجــان» به قتل رســانده بود، در تهران دســتگیر شــد. حیــدر عبــاسزاده گفت: جوانی بــه هویت «الف.ت» در ســال 75 در یک مشاجره و درگیری شــخصی، فردي را با ضربات متعدد چاقو به قتل رســانده و متواری میشــود. وی افــزود: قاتل متواری بــا هویتی جعلی حدود 21 سال در اســتانهای مختلف سکونت میکند. به گفته فرمانده ارشــد پلیس اســتان بوشــهر با توجه به مختومهنشــدن این پرونده قتل، چند ماه قبل به کارآگاهان پلیس آگاهی ابلاغ شــد زوایای مختلف این حادثه و جزئیات پرونده را در دســتور کار خود قرار دهند و به صورت ویژه پیگیری کنند. وی بیان کرد: در نتیجه اقدامات متعدد اطلاعاتی و پلیســی، مخفیگاه قاتل که با هویتی جعلی در شهر تهران سکونت داشت، شناسایی شد و تیمی مجرب از کارآگاهان پلیس آگاهی دشتستان پس از اعــزام به تهران موقعیت وی را زیر نظر گرفتند. سردار عباسزاده افزود: بعدازظهر روز گذشته در یک عملیات منسجم قاتل در محله «خاکسفید» تهران دستگیر و برای ادامه تحقیقات بامداد امروز به پلیس آگاهی برازجان منتقل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.