نجات 3 مسافر تهرانی از غرقشدن

Shargh - - حوادث -

میــزان:

فرمانده یگان ویژه گیــلان از نجات جان سه مسافر تهرانی که در ســواحل دریاي شهرستان بنــدر انزلی در حــال غرقشــدن بودند، خبــر داد. سرهنگ بهمن علیپور، اظهار کرد: ساعت 18:30 روز دوشنبه، اعضای یک خانواده تهرانی بدون توجه به تذکرات و اخطارهای گشتهای یگان ویژه در منطقه خطرآفرین بخش «اطباء» شهرستان بندر انزلی وارد آب شــدند اما به علت عدم آشــنایی به فن شنا، پدر 32ســاله، دختر خردســالش و مرد 25ســالهای در خطر غرقشــدن قرار گرفتند. وی افزود: با هوشیاری و اطلاعرســانی بهموقــع گشــت ســاحلی پلیس، اکیپ ناجیان غریق مســتقر در ساحل توانستند جان هموطنــان عزیزمــان را در یک حرکــت فداکارانه و انساندوســتانه از مرگ حتمی نجات دهند. فرمانده یــگان ویژه اســتان گیــلان ادامه داد: اکیپ گشــت ســاحلی پلیــس در کوتاهتریــن زمان ممکــن، تیم اورژانــس را در محــل حاضر کرد تــا اقدامات اولیه درمانــی را بــرای احیای افــراد نجاتیافتــه انجام دهند که بحمدالله درحالحاضر وضعیت جسمانی نجاتیافتگان خوب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.