محموله اسباببازی قاچاق به مقصد نرسید

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نائین از کشف یک محموله اســباببازی خارجی قاچاق به ارزش دو میلیــارد ریال خبر داد. ســرهنگ «صادق کاظمزاد» گفت: مأموران ایســتگاه بازرســی شهید شــرافت شهرســتان نائین حین کنتــرل خودروهای عبوری به یک دســتگاه کامیون کشنده که از جنوب کشور به مقصد تهران در حرکت بود مشکوک شدند و آن را متوقــف کردنــد. وی ادامه داد: در بازرســی بهعملآمده مشــخص شــد این کامیون حامل 280 کارتن اسباببازی خارجی بدون مدارک لازم گمرکی اســت که خودرو توقیف شــد. این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه ارزش محموله کشفشده به وسیله کارشناسان مربوطه دو میلیارد ریال اعلام شده، بیان کرد: در این خصوص راننده خودرو دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده براي ســیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.