مادر 29 ساله 3 فرزند خود را به قتل رساند

Shargh - - حوادث -

فرمانده انتظامی خراسانشمالی: مادری 29ساله در شهرســتان مانه و ســملقان ســه فرزند خود را کشــت. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سردار علیرضا مظاهری، فرمانده انتظامی خراسانشمالی، گفت: مادر 29سالهای در شهرستان مانه و سملقان بر اثــر جنون لحظهای، ســه فرزند خود را کشــت. مظاهری افزود: این مادر که خود فرزندی ششماهه را باردار بوده اســت، ســه کودک سهســاله، شــش و هشتســاله خــود را کشــت. فرمانــده انتظامی خراسانشــمالی اضافه کرد: این مــادر باردار بعد از کشتن سه فرزندش، خود را نیز حلقآویز میکند، اما از مرگ رهایــی مییابد. وی ادامه داد: این زن اکنون ازســوي نیروهای بهداری تحت مراقبت اســت. این مقام ارشد انتظامی بیان کرد: همسر این زن 29ساله کارگر و مدتی اســت منزل را ترک کرده است. علت اصلی این اقدام جنونآمیز در دست بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.