فوت 2 کارگر معدن بر اثر واژگونی تراکتور

Shargh - - حوادث -

فارس:

رئیس پلیسراه البرز گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه تراکتور در جاده کرج – چالوس دو کارگر معدن جان خود را از دســت دادنــد. رضا گودرزی، رئیسپلیــس راه اســتان البرز گفــت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در کیلومتر 60 جاده کرج – چالوس محدوده معدن ســنگ هزاربند، مأموران گشت پلیسراه کرج – چالوس براي بررســی موضوع بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: پس از حضور مأموران مشخص شد بر اثر واژگونشدن یک دستگاه تراکتور، هر دو سرنشین آن که از کارگران شرکت معدن سنگ هزاربند بودند، بر اثر شــدت جراحــات وارده در دم جان خود را از دســت دادند. رئیس پلیسراه استان البرز گفت: براســاس نظر کارشناسان پلیسراه علت حادثه عدم کنترل تراکتور از سوی راننده اعلام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.