رُمیاهقباا «فایرشهیلامدصغریفره»ا دریر ادتمیداحنسسیننکردند

Shargh - - هنر -

هــادی آذری:

فیلــم «فروشــنده» در میان اســتقبال تماشــاگران از اصغر فرهادی و بابک کریمی در فضای بــاز محله تراســتوره در میدان بزرگ «ســن کوزیمتو» رم اکران شــد. رُم این شــبها، ســینمایی بزرگ برای فیلمهای اصغر فرهــادی، میکل آنجلــو آنتونیونی و برناردو برتولوچی شده است. منطقه «تراستوره» که به قدمزدنهای شــبانهاش شهره است، این شبها رنگی از سینما هم به خود گرفته. در کنار راهپیمایی و بازدید از میدانهای متعدد این منطقه قدیمی، تماشای فیلم در فضای باز آن هم جزء جذابیتهای این شــبهایش شــده اســت. برنامه اکران متفاوت فیلمهای این ســه فیلمساز برجسته قرار است مردم رم را در تمام تابستان ســرگرم کند. روز یکشــنبه، یازدهم تیــر )دوم جولای( پیش از نمایش فیلم فروشــنده، اصغر فرهادی و بابک کریمی در جلســه پرسش و پاســخ با تماشاچیان فیلم شرکت کردند.

بــه گــزارش روزنامــه «لا ریپابلیکا» چــاپ ایتالیا، فرهادی زمانی بیش از پیش تحسین آدم را برمیانگیزد که به یاد آوریم در اعتراض بــه فرمان اجرائی ترامپ، برای دریافت جایزه اسکار خود به ایالات متحده نرفت. بر اســاس آن فرمان اجرائی، ترامپ، اتباع هفت کشور از جملــه ایران تا 90 روز حق ورود به خاک این کشــور را نداشــتند. هرچنــد این قانون در ادامه لغو شــد، اما فرهادی از تصمیم خود برنگشت. حال آخرین فیلم این کارگردان در میدان بزرگ «ســن کوزیمتو» شــهر رم به نمایش درآمده. میدان مملو از جمعیت و ایرانیهایی اســت که با شوروشوق به ادای احترام فرهادی جواب میدهند. آنها ســراپا گوش برای شــنیدن سخنان این هنرمندند.

فرهادی سخنان خود را اینگونه آغاز میکند: «چون در حال ساخت فیلم جدیدم در اسپانیا هستم، به خودم قول داده بودم در هیچ مراسمی شرکت نکنم، اما وقتی این ایمیل را از این بچهها دریافت کردم، احساس کردم آنچه آنها انجام دادهاند یک چیز خاص اســت و برای همین الان اینجا هستم». درحالیکه گوشیهای موبایل بسیاری در حال ضبط صحبتهای او هستند، فرهادی ســخنان خود را اینگونه ادامه میدهد: «نخست، باید از آنهایــی که بــرای دیدن این فیلم بــه اینجا آمدهاند، تشــکر کنم، آنهم در زمانهای که مردم بیشتر فیلمها را روی گوشــیهای موبایلشــان میبینند». او در ادامه با اشــاره به خاطرهای از 13ســالگی و ســاخت اولین فیلم آماتوریاش میگوید: «تعجب میکنم که چطور یکسری آدم حرف من را گوش میکردند، ولی آن فیلم من یک جایزه هم برد. البتــه جایزه بازیگری بود که به برادر بزرگم رســید که نقــش اول را بازی میکرد. یادم میآید که آن شــب باران میباریــد و آن محل با خانه ما فاصله زیادی داشــت، ولی من پریدم روی دوچرخه و تمام مســیر را تــا خانه رکاب زدم تا جایــزه برادرم را به او بدهم .»

او در ادامه یادی از خاطرات دوران دانشــجوییاش میکند؛ یعنی وقتی که آرزوی ورود به رشــته ســینما را داشــت، ولــی از تئاتــر ســر در آورد. هرچنــد او در ابتدا احســاس ســرخوردگی میکرده، اما میگوید در همانجــا بوده که فیلمنامهنویســی را یاد گرفته و البته با همســرش نیز آشــنا میشــود. فرهــادی در ادامه با اشــاره بــه فیلمهایي که بیشــترین تأثیــر را روی او گذاشــتهاند، میگوید: «من خیلی خوشــحالم که اینجا هســتم چون حرفه من بهعنوان یک فیلمساز با دیدن سینمای ایتالیا، بهویژه فیلمهای فلینی و دسیکا شروع شــد و آن رئالیســمی که تأثیرش همیشه با من خواهد بود». فرهــادی در ادامه با تقدیر از اقــدام افرادی که کوشیدهاند یک ســینمای قدیمی را احیا کنند، میگوید: «حتی اگر اینها به هدفشــان هم نرســند، بــاز هم کار مهمــی انجام دادهاند. ســینماهای قدیمــی که مملو از خاطراتاند، در بســیاری از کشــورها از جمله کشور خود من، به دســت فراموشــی سپرده شــده و در حال ازبینرفتن هستند. بستن این سینماها یعنی اینکه آدمها باید در خانههایشان و تنهایی فیلمها را ببینند».

اما قبل از اینکه چراغها در این میدان برای نمایش فیلم «فروشــنده» خاموش شــوند، نوبت فرانچســکو برونی بود تا نامه فرهادی به مراســم اسکار را بخواند؛ نامــهای که فرهــادی در آن ضمــن تشــکر از گروه و دستاندرکاران، آشکارا علت غیاب خود را ادای احترام به هموطنانش و همچنین شــهروندان شــش کشوری میدانــد که در اقدامی غیرمحترمانــه و خاف قوانین انسانی از ورود به خاک ایالات متحده محروم شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.