تجليل از 110 پيشکسوت اهل قلم

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

روز سهشــنبه 13 تیر، مراسم تجلیل از 110 نفر از پیشکسوتان اهل قلم به مناســبت روز قلــم در مرکز همایشهــای کتابخانه ملی ایــران برگــزار شــد. ابتدای مراســم، کلیپــی از اهالــی قلمــی که در دو ســال اخیر دارفانی را وداع گفتهاند، پخش شــد. همچنین در این مراســم، ضمن رونمایی از کتاب «یادگار ماندگار؛ پرتره یکصــدوده پیشکســوت اهل قلم»، از پیشکســوتان اهل قلــم تجلیل به عمــل آمد. از اهالــی قلمی که در این مراســم حضور داشــتند، میتوان به هوشــنگ مرادیکرمانی، نوشآفرین انصاری، اصغر دادبه، احمد پوری، موســی اســوار، جواد محقق، مهــدی محقق، علی موســویگرمارودی، احمد سمیعیگیانی، حسن بلخــاری، میرجالالدین کزازی، ژاله آمــوزگار، یحیی یثربی، منصوره اتحادیه، محمدعلی جعفریه، غامرضا امامی، علیاصغر حداد، فتحالله مجتبایی و... اشــاره کرد. احمد ســمیعیگیانی، مترجم و ویراستار، در این نشســت گفت: چیزها یا کسانی هستند که قدر و ارزش آنها بیشتر با غیابشان احساس میشود تا حضورشان؛ مثــل هوا که همهجــا حضور دارد و مــا آن را رایگان تنفــس میکنیم و ارزشــش را نمیدانیــم؛ اما اگر راه تنفسمــان را ببندند، یا در زیردریایــی که موتورش از کار افتاده، محبوس شــویم، ارزش حیاتی آن را بیشتر احســاس خواهیم کرد. همچنیــن ارزش آب را وقتی حــس میکنیم که در بیابان و کویر ســیر کنیم و واحه و چاه آبی نیابیم. منصوره اتحادیه، تاریخنگار و اســتاد دانشــگاه، در مراسم رونمایی از کتاب «یادگار ماندگار» گفت: این قصه تاریخ است که هر نسل یکبار تاریخ را مینویسد و سؤالاتی جدید مطرح کرده، تفسیر میکند، توضیــح میدهد و مطلب تــازهای اضافه میکند و بر اطاعات مــا میافزاید؛ ولی این رونــد پایانی ندارد. علی بلوکباشــی هم در تجلیل از 110 پیشکسوت اهل قلم با بیان اینکــه در پس هر رفتار انســانی، ذهنیتی فلســفی وجــود دارد که به رفتارهای انسان روح و معنا میبخشد، گفت: این ذهنیت فلسفی، الگوهای رفتاری و فرهنگی مردم را در زندگی شــکل میدهــد و با جوهر معنایی خود درمیآمیزد. جلیسه، مدیرعامل خانه کتاب، نیز در ســخنان خود با اشاره به گردآوری مجموعه پرترههای اهالــی قلم در قالب یک کتاب، گفــت: «پرتره 110 نفر از اهالی قلم به دوربین امید طاریفر جمعآوری شــده است و قطعا این مجموعه سند ماندگاری است. عاوه بر اینکه بســیاری از این هنرمندان خیلی سخت مقابل دوربین قرار میگیرند و اساســا تصاویر زیادی از آنها در اختیار نیست و به همین منظور، این آرشیو که بهزودی در ســایت خانه کتــاب قرار خواهد گرفت، دسترســی خوبی را برای بســیاری که به تصاویر خوب و باکیفیت این اســتادان نیاز دارند، فراهــم میکند». در ادامه این مراســم، دکتر امیرخانی در سخنان کوتاهی به جایگاه اهل قلم اشاره کرد. همچنین همایون امیرزاده، مشاور معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی در غیاب وزیر ارشــاد ســخنرانی کرد و در صحبتهایش گفــت: ‪-30 20‬ میلیــارد تومان اندوختهای اســت که قرار است برای ساماندهی اهل قلم و کتابفروشیها هدایت شود و حمایتهایی جدی در این زمینه صورت بگیرد و بعد از 12،13 ســال متوقفشدن کارها در این حوزه، حمایتی جدی از حوزه نشــر صــورت گیرد. کار اعتبار تسهیات را آغاز کردهایم. در هشت ماه گذشته، روند تغییر کاربریها متوقف شده و مرحله بعدی آغاز اعطای تسهیات به اهالی قلم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.