ارکستر آیسو برای تناولی و شيرهای ایرانی نواخت

Shargh - - هنر -

مریــم درویــش:

آثار ســه آهنگســاز ایرانــی بــرای بزرگداشت مقام هنری پرویز تناولی اجرا شد.

کنسرت بزرگداشت پرویز تناولی 12 تیــر و همزمان با آغازبهکار نمایشــگاه «پرویز تناولــی و شــیرهای ایران» برگزار شــد. این برنامه که از ســوی بنیاد موسیقی پری صفا و نشــر موســیقی هرمس تدارک دیده شــده بود، به اجرای آثاری اختصاص داشــت که به دســت ســه آهنگساز برای بزرگداشت تناولی ساخته شده بودند.

ارکستر سمفونیک ایران و اتریش )آیسو( به رهبری مازیار یونســی و کنسرت مایســتری دانیال جورابچی، نخســتین اجرای جهانی آثار کریســتف رضاعی، مازیار یونســی و پیمان یزدانیان را در تــالار وحدت به صحنه بــرد. ویژگی خاص ایــن برنامه بیســابقهبودن آن در فضای هنری کشــور است و براســاساین نخستین بار اســت که چند هنرمند برای تقدیــر از یک هنرمند دیگر به خلق اثر هنری پرداختند. هرکدام از این آهنگسازان بــا نگاهی به شــخصیت هنری تناولــی، فعالیتهای گوناگــون او و موضوع شــیرهای ایرانی به خلق آثاری متفــاوت پرداختنــد که تفــاوت دیدگاه آنها را نشــان میدهد. نخســتین بخش برنامه به اجرای «ســوییت آفرینــش»، اثر کریســتف رضاعی، اختصاص داشــت. موومان اول ایــن قطعه با نام «هیچ و کمال» در حالی آغاز شــد که ارکستر مدتی را در سکوت گذراند و گهگاه نتهای مقطعی از فلوت شــنیده میشــد. پس از آن جملهای از ســوی ارکستر نواخته شــد و تکنوازی نی از نیما جــوزی فضایی شــرقی و درونگرایانه را ایجاد کــرد که در ادامه این بخش به تناوب تکرار میشــد. با گذر از دقایق آرام و ســنگین، ارکســتر با قدرت بیشتری بــه اجرا پرداخت و ســازهای بادی برنجــی و کوبهای ابهت بیشــتری به موسیقی بخشیدند. موومان دوم این ســوییت با نام «شــیرها» با پیزیکاتوی زهیهــا و نوای ترومپت آغاز شــد و سپس ارکستر در فضایی پرنشاط و با هیجان نواخت.

پــس از آن نوبــت بــه اجرای «ســوییت ارژن» اثر مازیار یونسی رسید. موومان اول با نام «شــیرهای دشت ارژن» با تکرار یک جمله با فلوت و کارینت آغاز شــد و سپس با اضافهشدن سایر سازها فضایی درهم و پرتشویش به وجود آمد. موومان دوم با بادی برنجیها آغاز شــد و پــس از آن در میان اوج و فرودهای مکرر ارکســتر، اصوات بســیار متنوعی از پیزیکاتوی زهیها، ویبرافــون، تیمپانی و... به گوش میرسید که فضایی پرشور و حماسی را ایجاد میکرد.

آخرین بخش برنامه به اجرای «ســمفونی شــماره یــک، روایت شــیرها» اثر پیمــان یزدانیــان اختصاص داشت. آغاز این اثر در فضایی مانند مارشهای نظامی، نوید یک اثر حماســی را داد. جملههایی که با سازهای مختلف تکرار میشد، دارای نوعی سرخوشی و هیجان بود. ســکوت و آرامش ناگهانی ارکســتر با سولوی ابوا شکســته شــد و پس از آن نوبت به کارینت، هورن و فلوت رســید که هرکدام رنگی متفــاوت به آن جمله بدهند. موومان دوم در فضایی آرام و سنگین از زهیها اجرا شــد. موومان سوم را تیمپانی به آرامی آغاز کرد و پیزیکاتوی زهیها با ملودی ترومبون همراه شــد و در ادامه این جمله با ارکســتر گســترش پیدا کرد. موومان چهارم با قدرت آغاز شد و یک ملودی آشنای محلی را به فضایی پرشتاب و باانرژی پیوند داد.

در پایان برنامه پرویز تناولی به همراه آهنگســازان قطعات به روی صحنه رفتند و مورد تشویق تماشاگران قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.