سمیناری برای راهیابی به بازار حرفهای موسیقی

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

ســمینار راهیابــی به بــازار حرفهای موســیقی بــا موضوعاتــی نظیر مخاطبشناســی، مارکتینگ، کســب درآمد، شــیوه تبلیغات موسیقی، توزیــع آثــار در عرصــه بینالمللــی و... 22 تیر در فرهنگســرای اندیشــه برگزار خواهد شــد. در این برنامه هنرمندان مطرح موسیقی به بیان تجربههای خــود در عرصه موســیقی میپردازند و با انتشــار و توزیــع آثار خود در عرصه بینالمللی بیشــتر آشــنا خواهند شــد. همچنین با تاریخچه انتشــار و شیوه تبلیغات موســیقی در فضای موســیقی بیشتر آشنا میشوند.

عــاوه بــر هنرمنــدان مطرحی که در ســمینار راهیابی به بازار حرفهای موســیقی به بیان تجربیات خــود بهویژه در فضای مجــازی میپردازند، مدیران بخش موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی هم در این برنامه ســخنرانی خواهند داشــت. همچنین چنــد نفــر از تهیهکنندههای باســابقه، مدیران چند شــرکت فرهنگی - هنری مطرح و فعالان برجسته رسانهای تجربیات خود را در اختیار عاقهمندان قرار میدهند. در پایان سمینار هم میزگرد آسیبشناسی موســیقی برگزار میشــود. همچنین عاوه بر ارائه گواهینامه شرکت در این سمینار، تسهیات تولید و نشر آثار موسیقی هم برای شــرکتکنندگان در نظر گرفته شده است.

ســمینار راهیابــی به بــازار حرفهای موســیقی )مخاطبشناسی، مارکتینگ، کسب درآمد( از ساعت 14 روز 22 تیر آغاز خواهد شــد و پنج ســاعت ادامه دارد و ظرفیــت پذیــرش هــم 350 نفر اســت. این برنامه به همت مؤسســه فرهنگی- هنــری «باما» با مشــارکت سایت «موســیقی ما» و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی برگزار خواهد شد. تالار فرهنگسرای اندیشــه واقع در خیابان شریعتی نرســیده به سیدخندان، روز پنجشــنبه 22 تیر از این سمینار میزبانی میکند. عاقهمندان برای تهیه بلیت میتوانند به سایت «تیوال» مراجعه یا با شماره تلفن 88048572 تماس حاصل کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.