«نقطه پرگار» میلاد درخشانی و مصباح قمصری منتشر شد

Shargh - - هنر -

موســیقی ما:

عصــر روز جمعــه در حالی اولین آلبوم مشــترک میاد درخشــانی و مصباح قمصری در شــهر کتاب ابنســینا رونمایی و منتشــر شد که میاد درخشــانی در این مراسم آن را اولین آلبوم دو اســمی ایران خواند و گفت: «اسم شناسنامهای این آلبوم چیز دیگری اســت؛ ولی به دلیل اینکه این نام مجوز انتشار نگرفت، نام آن را به «نقطه پرگار» تغییر دادیم».

آلبوم بیکام «نقطه پرگار»، تازهترین اثر «مصباح قمصری» و «میاد درخشــانی»، شــامل 9 قطعه با عناوین «مهرورزان»، «رسم وفا»، «چون گوهر اشک»، «حال هجران»، «ســرو پایبند»، «خون عاشق»، «می خواه»، «یاران را چه شــد» و «عیش جاودان» است که یک بخش آن در بیات ترک و یک بخش آن در نوا و دشتی اســت. در این اثر، از سازهای تار، بمکمان و سازهای کوبهای استفاده شده که درخشانی وظیفه آهنگســازی و نوازندگــی تــار را برعهده داشــته و قمصری قطعات را برای بمکمان و سازهای کوبهای تنظیــم و اجرا کــرده و عاوهبرآن ضبــط، میکس و مسترینگ کار را هم برعهده داشته است.

میاد درخشانی درباره نحوه شکلگیری این آلبوم گفت: «مــن برای ضبــط یک قطعه پیــش مصباح آمدم که از همانجا معاشــرتمان شروع شد. به دلیل اشــتراکات زیادی که در بخش موسیقی داشتیم، این دوســتی خیلی زود شکل گرفت و بعد از آن هم فکر کردیم بد نیســت که با هم گپ موسیقایی بزنیم. این دوستی و مهری که از ابتدا برای این کار وجود داشت، باعث شــد الان که به آلبوم گــوش میکنم، جدای از اینکه چه فیدبکی در گوش شــنونده دارد، برای خود من نوای بســیار خوشی داشته باشد. این آلبوم نتیجه لذتبخشی داشت و قرار است این همکاری ادامهدار باشد». در انتهای مراســم جشن امضای آلبوم برگزار شــد. آلبوم «نقطه پرگار» از روز گذشــته در دسترس عمــوم قرار گرفته که عاقهمنــدان میتوانند آن را از فروشگاهها و مراکز فرهنگی تهیه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.