عذرخواهی از «بیانسه» به سبک «جی زی»

Shargh - - هنر -

سمیه قاضيزاده:

شان کوری کارتر معروف به «جی زی»، رَپر و تاجر برجسته آمریکایی، روز گذشته از جدیدترین آلبوم خود رونمایی کرد. جی زی یکــی از موفقترین و ثروتمندتریــن هنرمندان هیپهاپ در تاریخ موســیقی آمریکاســت. آلبوم جدید او «4:44» نام دارد که در آن از همســرش «بیانسه» بابت ناراحتیهایی که سال گذشته برایش ایجاد کرد، عذرخواهی کرده اســت. او اعام کــرده که در این آلبوم آنچه را که در روزهای گذشــته در اطرافش گذشته است به صورت خاصه بیان کرده. جالب اســت بدانید کــه جی زی بهعنوان یکی از بهترین رپران تاریخ موســیقی، تابهحال 21 جایزه گرمی دریافت کرده و بارها نامزد دریافت این جایزه شــده است. ضمن اینکه سال 2014، مجلــه فوربس، ثــروت او را نزدیک به 520 میلیــون دلار تخمین زد چراکــه با فروش بیش از صــد میلیون نســخه از آلبومهایش، یکی از پرفروشترین هنرمندان موســیقی طول تاریخ به حســاب میآید. همچنین ســه آلبوم از او در فهرســت 500 آلبوم برتــر تمام اعصار رولینگ استون قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.