اثر 8 میلیون پوندی پسر پیتر بروگل

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

آثاری از یان بروگل )پسر پیتر بروگل( فردا ششم جولای در حراج کریســتیز لندن به فروش خواهد رسید. در این حراج آثاری از نقاشــان قرن هفدهم نمایش داده میشود که در آن نقاشیهایی از یــان بروگل مهتر نیز خواهد بود. یــان بروگل متولد 1568 و متوفاي 1625، نقاش اهل فاندرز اســت. او زاده بروکسل بود و یک استودیو در آنتــورپ در بلژیک امروزی داشــت، جایی که او بــر اثر وبا در 13 ژانویه 1625 درگذشــت. پیتر بروگل دو پســر داشــت به نامهای پیتر بروگل پســر و یان بروگل مهتر که هر دو فامیلشان را از Bruegel به Brueghel تغییر دادند. مادر بزرگ آنها، میکن فرهولســت، پسران را بزرگ کرد. برادر بزرگتر، پیتر بروگل، از بین آن دو نقاش رده پایینتری بود. او ســبک پدرش را کپی کرد اما اســتعداد چندانی در این کار از خود نشــان نداد. در حراج فردا چند نقاشــی از یــان بروگل نمایش داده میشــود که یکی از این آثار پنجمیلیونو 500 تا هشــت میلیون پوند قیمتگذاری شده اســت. این نقاشی که سال 1616 خلق شده، رنگروغن روی بوم، در ابعاد 25 در 37 سانتیمتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.