کنسرت رایگان موتی برای دانشجویان

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

ارکستر فستیوال راونا کنسرت مشترکی با ارکستر سمفونیک تهران برای هنرجویان و دانشجویان موسیقی برگزار میکند. این اجرای مشترک به رهبری ریکاردو موتی، یکی از معروفترین رهبران ارکستر از کشور ایتالیا و شــهرداد روحانی، مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران، اســت. این برنامه ویژه برای هنرجویان، دانشــجویان و عاقهمندان به موســیقی تدارک دیده شده است. در این اجرا که همزمان با ساندچک ارکستر صورت میپذیرد، رهبر ارکســتر نکات نهایی را به اعضا متذکر خواهد شــد. این کنســرت ویژه، پنجشنبه، 15 تیر، ســاعت 11 صبح در تــالار وحدت اجرا میشــود. عاقهمنــدان برای شــرکت در این اجرا میتوانند بــا شــمارههای 66757506 و66757504 برای هماهنگی تماس بگیرند؛ کنســرت فوق به صورت رایگان و برای بالابردن سطح دانش دانشجویان و هنرجویان موسیقی برگزار میشود. نوازندگان این کنســرت مشترک قرار اســت، عاوه بر این اجرای ویژه، در دو روز روی صحنه بروند؛ برنامه اول، پنجشنبه، 15 تیر از ساعت 19 در تالار وحدت اجرا میشود و برگزاری کنسرت دوم، شنبه، 17 تیر در شهر راونا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.