شاعر صداها

Shargh - - هنر -

وقتی ما برای فیلمبــرداری بیرون میرویم، گاهی مردم از عوامل فنی میپرسند که دارید کجا میروید.

آنها هم جواب میدهند: میرویم کمی صدا ضبط کنیم اما دوربیــن را هم با خودمان میبریم. میدانید اگر شما فقط روی تصویر متمرکز شوید، در واقع فقط به یکی از ابعاد مکعــب پرداختهاید. گاهی اوقات ما تأکید زیادی روی نماهایمان میگذاریم. انگار که داریم به دنیا میگوییم «دم نزنید! به این تصویر نگاه کنید... خیلی مهم است!» اما اگر شما به خودمان نگاه کنید کــه در حال حرفزدن هســتیم، اصوات بســیار زیاد دیگری هم در اطراف ما وجود دارد. این بخش مهمی از واقعیت است». باید با گوشهایی که آمادهاند برای شــنیدن صدای شــعرهای طبیعت و محیط اطراف، به تماشــای آثار کیارســتمی نشســت؛ آنگونه که او میخواست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.