جرثقیلها و بالابرهای کشور نیازمند استانداردسازی و نظارت

Shargh - - اقتصاد -

دبیــر پنجمیــن همایش ملــی و نمایشــگاه تخصصی جرثقیــل، لیفتینگ، لیفتــراک، بالابرها و صنایع وابســته گفــت: درحالحاضر حدود یک میلیون جرثقیل و بالابرهای مختلف در استانهای مختلف کشور به کار گرفته میشود و این در حالی اســت که اســتاندارد و نظارت خاصی بر فعالیت آنها وجود ندارد و باید گفت استاندارد و نظارت دو حلقه اصلی گمشده این صنعت است و اگر مورد توجه قرار نگیــرد، باید منتظر حــوادث مختلفی باشــیم.عبدی به برگزاری پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی جرثقیل، لیفتینگ، لیفتراک، بالابرها و صنایع وابســته اشاره کرد و گفت: یکی از مهمتریــن محورهای برگزاری همایش جرثقیل و بالابرها که پنج ســال اســت برگزار میشــود، گســترش فرهنگ استانداردســازی و ترویج آن در بین شرکتهای بهکارگیرنده این صنایع است. وی بــا بیان اینکه پنجمین همایش ملی و نمایشــگاه تخصصی جرثقیل، لیفتینــگ، لیفتراک، بالابرها و صنایع وابســته یکم و دوم شهریور برگزار خواهد شد، گفت: این رویداد با حمایت و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد برگــزار میشــود. عبــدی اضافه کرد: شناســایی فعــالان مختلــف این حــوزه و پوشــش جامعه چهارهزارنفــری کارشناســان فعــال این صنعت شــامل کارشناسان ایمنی ماشینآلات، تعمیرات و نگهداری، واردکنندگان و تولیدکنندگان، آشــنایی بــا تولیدات جدید این صنعت، حرکت به ســمت استانداردســازی و بهروزکــردن دانش اســتفاده از جرثقیلهــا و بالابرهــای بزرگ و فــوق بزرگ؛ برخی از اهداف برگــزاری پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی جرثقیل، لیفتینگ، لیفتراک، بالابرهــا و صنایع وابســته اســت. وی بــا بیان اینکه جرثقیلها و بالابرهای کشــور از نظر ایمنی متأســفانه وضــع مطلوبی ندارنــد، گفت: تلاش میکنیم در این همایــش که علاوه بر صنعتگران و شــرکتهای بــزرگ، کارشناســان، محققــان و استادان دانشــگاها نیز حضور خواهند داشت، در جهت آموزشهای اســتفادهکنندگان این صنعت و مبحــث ایمنی حرکت کنیم. وی بــا بیان اینکه درحالحاضر بیش از 90 درصد جرثقیلهای بلند و برجی )جرثقیل تاورکرینها( موجود در کشــور ساخت کشورهای خارجی و وارداتی است، گفت: هرچند استانداردهایی برای جرثقیلها وضع شده است، اما متأسفانه این استانداردها، استانداردهای الزامی نیســتند، بنابراین دبیرخانه همایش تلاش دارد بــراي تدویــن راهکارهای الزامیشــدن این استاندارها برنامه مدونی تهیه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.